Biblioteki cyfrowe
Drukuj

F e d e r a c j a    B i b l i o t e k   C y f r o w y c h - to serwis internetowy, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury. FBC prowadzona jest przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Biblioteki cyfrowe szkół wyższych

 • Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa - Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego udostępnia publikacje z zakresu bibliologii i informacji naukowej, w tym teksty pracowników i współpracowników Instytutu
 • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego - cyfrowe kopie dokumentów znajdujących się w zbiorach UW, w tm publikacje specjalistyczne, dokumenty dotyczące obszaru Śląska i Łużyc, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska i miasta Wrocławia. Ponadto cyfrowe wersje podręczników i innych materiałów wykorzystywanych w dydaktyce, cenne zabytki piśmiennictwa przechowywane w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Regionalne biblioteki cyfrowe

 • Bałtycka Biblioteka Cyfrowa - publikacje dotyczące regionu słupskiego: gazety i czasopisma, ulotki, mapy i plany, książki, pocztówki i zdjęcia. Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku oraz Archiwum Państwowego w Koszalinie i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

 • Chełmska Biblioteka Cyfrowa - prezentuje najważniejsze zasoby regionalne, m. in.: czasopisma z lat 1779-1945, pocztówki chełmskie z początków XX wieku oraz dokumenty życia społecznego z okresu międzywojennego zawierające afisze i plakaty

 • Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa - udostępnia literaturę naukową, podręczniki, skrypty, czasopisma, muzykalia, stare druki i rękopisy zgromadzone w instytucjach przynależnych do projektu, tj. bibliotekach uczelni Wrocławia i Jeleniej Góry oraz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich

 • Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa - publikacje o Jeleniej Górze i okolicach, przechowywane w Grodzkiej Bibliotece Publicznej i innych instytucjach regionu: czasopisma, dokumenty życia społecznego, książki, pocztówki

 • Kaszubska Biblioteka Cyfrowa - Wspólne przedsięwzięcie Politechniki Gdańskiej, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie mające na celu upowszechnienie pomorskiego dziedzictwa kulturowego
 • Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa - projekt ma na celu udostępnianie i promocję utrwalonych w formie cyfrowej ciekawych, rzadkich i cennych publikacji, będących w posiadaniu Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i uczestników projektu

 • Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - zabytki piśmiennictwa polskiego, dokumenty i materiały dotyczące Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej oraz skrypty i podręczniki akademickie; projekt realizowany przez biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, finansowany z funduszy strukturalnych UE

 • Małopolska Biblioteka Cyfrowa -publikacje dotyczące dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski; dorobek intelektualny małopolskich twórców kultury, publikacje naukowe i edukacyjne oraz wirtualne wystawy

 • Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa - regionalia dotyczące województwa mazowieckiego - rękopisy i starodruki, kartografia, muzykalia i inne znaczące kolekcje np. prasa Powstania Warszawskiego
 • Opolska Biblioteka Cyfrowa -  udostępnia publikacje znajdujące się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu; są to m. in.: starodruki, rękopisy i zdjęcia dotyczące regionu

 • Podlaska Biblioteka Cyfrowa -zabytki polskiego piśmiennictwa, dokumenty kartograficzne, graficzne, regionalia dotyczące Podlasia, ziemi Łomżyńskiej i Suwalszczyzny, a także skrypty i podręczniki dla studentów

 • Pomorska Biblioteka Cyfrowa - prezentuje zabytki piśmiennicze i niepiśmiennicze znajdujące się w zasobach bibliotek województwa pomorskiego

 • Sanocka Biblioteka Cyfrowa - źródła dotyczące dziejów Sanoka i ziemi sanockiej, m. in. z Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. Stefanyka, Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, Muzeum Historycznego i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

 • Śląska Biblioteka Cyfrowa - podręczniki i skrypty Uniwersytetu Śląskiego; zabytki piśmiennictwa, unikalne zbiory z kolekcji regionalnych bibliotek śląskich

 • Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa - cyfrowe kopie najcenniejszych i najciekawszych zabytków piśmiennictwa przechowywane w zbiorach WBP w Kielcach oraz materiały i dokumenty dotyczące regionu świętokrzyskiego

 • Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - platforma służąca udostępnianiu cyfrowych źródeł informacyjnych o charakterze dydaktycznym i naukowym: najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego, skrypty i podręczniki, unikalne zbiory z kolekcji wielkopolskich bibliotek - inicjatywa poznańskiego środowiska akademickiego

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa -udostępnia dokumenty stanowiące regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe oraz artykuły i czasopisma naukowe, skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne, doktoraty i habilitacje, tworząc w ten sposób repozytorium bibliotek i uczelni zachodniopomorskich

Pozostałe

 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona - gromadzi czasopisma, książki, dokumenty życia społecznego (ulotki i odezwy), rękopisy, stare druki oraz zbiory ikonograficzne i muzykalia. Zdigitalizowane zasoby uporządkowano według tematycznych kolekcji, zawierających publikacje dotyczące wybranych aspektów polskiej literatury, kultury i historii

 • Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa - materiały dotyczące szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych, m. in.: monografie podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego AP, materiały konferencyjne, multimedia; projekt realizowany przez Bibliotekę Główną Akademii Pedagogicznej w Krakowie