Diagnoza pedagogiczna

Z WikiEduLinki - Edukacyjne Zasoby Internetu



Multimedia

  • Diagnoza przedszkolna. Prezentacja multimedialna: m. in.: podstawa prawna, Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka i Skala Gotowości Szkolnej, obserwacja, współpraca z rodzicami – przekazywanie wyników obserwacji.


Książki

  • Diagnostyka pedagogiczna / Barbara Skałbania. Znaczenie diagnozy w pedagogice, diagnoza środowiska rodzinnego, znaczenie diagnozy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, proces uczenia się jako przedmiot diagnozy, rozpoznawanie zdolności uczniów.
  • Diagnoza przedszkolna. Podstawowe założenia diagnozy przedszkolnej, charakterystyka dziecka pięcioletniego i sześcioletniego, obserwacja w diagnozie przedszkolnej, narzędzia, wykorzystanie wyników diagnozy, wymiana informacji o dziecku a przygotowywanie diagnozy przedszkolnej.


Artykuły

  • Diagnostyka pedagogiczna. Wykłady: etyczne aspekty diagnozy, kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze, aspekty diagnozy pedagogicznej, zasadnicze kryteria wyrażania ocen pedagogicznych, miejsce ocen w diagnostyce pedagogicznej, metody diagnozowania w pedagogice.
  • Diagnoza dziecka w przedszkolu. Zakres diagnozy, źródła poznanie dziecka, rodzaje diagnozy wykorzystywanej w przedszkolu, obserwacja, dokumentacja.


Zestawienia bibliograficzne




Dostępność sprawdzono: 25 września 2017 r.


Osobiste