Mniejszości narodowe

Z WikiEduLinki - Edukacyjne Zasoby Internetu 

Podstawy prawne

Mniejszości narodowe. Źródło: http://www.flickr.com/photos/33132867@N00/242977576
Portale, serwisy, fora • Strona Stowarzyszenia Olszówka zawierająca informacje o historii, kulturze mniejszości narodowych Karpat – Żydów, Romów, Rusinów, Słowaków, Niemców. • Przewodnik internetowy: Edukacja na rzecz tolerancji. Przewodnik ma na celu pomoc osobom i instytucjom współtworzącym politykę edukacyjną i odpowiedzialnym za działania na rzecz uczenia tolerancji w kontekście wolności religii i wyznania w szkolnictwie, w celu zapobiegania konfliktom na tle etnicznym i religijnym w szkołach oraz placówkach organizujących uczniom czas wolny po lekcjach.


 • Strona Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Stowarzyszenie zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochrona praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji, promowaniem zasady równego traktowania w szczególności bez względu na płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną, religię i przekonania i niepełnosprawność.


 • Fundacja Pogranicze jest niezależną organizacją pozarządową. Działalność programowa Fundacji w całości poświęcona jest propagowaniu etosu pogranicza i budowaniu mostów pomiędzy ludźmi różnych religii, narodowości i kultur.Białorusini


 • Serwis Białorus.pl zawierający dużo informacji o Białorusi i mniejszości białoruskiej w Polsce (informacje dotyczące mniejszości są po prawej stronie). Zawiera wiadomości o gospodarce, prawach człowieka, polityce, historii, geografii, kulturze. Codziennie kilka świeżych wiadomości lokalnych, a także z Białorusi. Katalog stron WWW, katalog książek, forum.Karaimi • Czasopismo AWAZYMYZ. Czasopismo skierowane jest przede wszystkim do środowisk karaimskich oraz również do wszystkich zainteresowanych tematyką karaimska, historią, językiem i dniem dzisiejszym. Artykuły poświęcone są badaniom naukowym nad językiem, muzyką, kulturą, tożsamością, archiwami, karaimskimi zbiorami muzealnymi, życiem społecznym i działalnością wybitnych przedstawicieli tej społeczności.


Łemkowie


 • Perypetie Łemków podczas "Akcji Wisła". Wiadomości historyczne o "Akcji Wisła" przeprowadzonej wobec Łemków i Ukraińców. Wspomnienia, artykuły, informacje o Watrze i wyrównywaniu krzywd, aktualności.
Niemcy • Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Działania Domu mają na celu rozwój stosunków polsko-niemieckich i wspieranie procesu integracji Polski z Unią Europejską, we współpracy z mniejszością niemiecką, poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju samorządności, decentralizacji, wielokulturowości i dialogu interkulturowego.


Romowie


 • Radomskie Stowarzyszenie Romów organizacja zrzeszająca przedstawicieli społeczności romskiej, której celem jest stworzenie Europejskiego Centrum Kultury i Edukacji Romów, które będzie miejscem integracji ludzi z różnych środowisk i narodowości przy poszanowaniu odmienności kulturowej i obyczajowej.


SerbołużyczanieTatarzy


Żydzi • Strona poświęcona dialogowi polsko-żydowskiemu, utworzona w celu wypracowania podstaw, które mogłyby przyczynić się do poprawy stosunków polsko-żydowskich. Zawiera artykuły dotyczące historii, kultury żydowskiej, recenzje książek, a także publikacje ważne dla dialogu polsko-żydowskiego.


 • Fundacja Judaica, której celem jest: ochrona żydowskiego dziedzictwa na Kazimierzu i zachowanie pamięci o wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz o polsko-żydowskim sąsiedztwie, rozpowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Żydów polskich wśród młodego pokolenia. Adresowane jest do publiczności żydowskiej i nieżydowskiej.


 • Strona internetowa Muzeum Historii Żydów Polskich dotyczy powstającego w Warszawie muzeum poświęconego pamięci polskich Żydów. Przesłaniem projektu muzeum jest ukazanie dziejów Żydów na ziemiach polskich i bogactwa ich kultury oraz pomoc młodym Żydom i Polakom w burzeniu przesądów i uprzedzeń przez ukazanie prawdy o wzajemnych relacjach. • Portal internetowy dotyczący tematyki żydowskiej. Zawiera dużą ilość dobrze opracowanych materiałów.. Teksty Joanny Czopnik wprowadzające do judaizmu, spora galeria zdjęć ukazujące życie krakowskich Żydów, wykłady rabina Saszy Pecarica (w formacie mp3), wywiady, artykuły.


 • Żydowski Instytut Historyczny zajmuje się badaniami i edukacją na temat historii i kultury Żydów w Polsce. Strona główna Instytutu przedstawia kalendarz najbliższych wykładów. W witrynie znajduje się także opis trzech stałych wystaw Instytutu ukazujących życie i śmierć warszawskiego getta, zdjęcia i dokumenty z Archiwum Ringelbluma oraz przedmioty żydowskiej sztuki sakralnej i świeckiej. Na stronie znajduje się również katalog zbiorów bibliotecznych (70 000 pozycji), z których można korzystać na miejscu lub poprosić o wykonanie fotokopii.Pozostałe mniejszości narodowe • Strona poświęcona Litwinom w Polsce – o liczebności, statusie prawny litewskiej mniejszości narodowej w Polsce, organizacjach litewskich, działalności kulturalnej, szkolnictwie, działalności wydawniczej.
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce, jego działalność ma charakter regionalno-kulturowy. Zrzeszenie ma na celu ochronę tradycji i rozwijanie kultury kaszubsko-pomorskiej, jednocześnie budowania społeczności nowoczesnej, zwróconej ku przyszłości. Strona prezentuje różne formy działalności: wystawy, konkursy, festiwale, festyny. Zawiera bogatą ofertę wydawniczą dotycząca historii, kultury i języka kaszubskiego, a także informacje o działaniach Rady Języka Kaszubskiego.

Artykuły:

Dostępność sprawdzono: 17 grudnia 2012 r.


Osobiste