Ocena pracy nauczyciela

Z WikiEduLinki - Edukacyjne Zasoby Internetu


Podstawy prawne
Kryteria oceny

  • Ocena pracy nauczyciela W myśl przepisów ustawy z 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN z 2 listopada 2000 r., omówiono kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.
  • Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela Link zawiera wewnątrzszkolną procedurę dotyczącą oceny pracy nauczyciela Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie. Omówiono kryteria oceny nauczyciela, cele, elementy procesu oceniania, oraz wymagania, jakie należy spełnić na ocenę wyróżniającą, dobrą i negatywną.

Regulaminy


Prace dyplomoweArtykuły


  • Ocena pracy nauczyciela / Małgorzata Olszewska Artykuł został opublikowany w miesięczniku Monitor Prawny Dyrektora. Zawiera ogólne zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli. Wymienia Zadania nauczyciela podlegające ocenie oraz kryteria oceny.


  • Ocena pracy nauczyciela religii / ks. Tadeusz Panuś Artykuł omawia dwie formy oceniania nauczycieli w tym także nauczycieli katechetów. Jest to ocena dorobku zawodowego nauczycieli realizujących staż na kolejny stopień awansu zawodowego oraz ocena pracy nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego: "kontraktowego", "mianowanego" i "dyplomowanego, nie ubiegających się o kolejne stopnie i nie mających pełnych kwalifikacji. Autor zwraca uwagę na § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 XI 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, (Dz. U. Nr 98, poz.1066) odnoszące się bezpośrednio do katechetów.Portale, serwisy, fora


  • Ocena pracy nauczyciela Portal zawiera aktualne porady ekspertów dotyczące dokonywania oceny pracy nauczyciela. Usługi świadczone przez wydawnictwo mogą być płatne i bezpłatne. Usługą płatną jest dostęp do artykułów i innych treści zawartych w Portalu Oświatowym oraz korzystanie z usługi "Zadaj Pytanie", umożliwiającej przesyłanie przez użytkowników pytań do ekspertów współpracujących z Wydawnictwem i otrzymywanie na nie odpowiedzi. Usługą bezpłatną jest: subskrypcja elektronicznego biuletynu informacyjnego, dostęp do przydatnych linków, komunikatów ZUS, aktualności, konferencji i szkoleń i innych treści Portalu Oświatowego określonych przez Wydawnictwo.


  • Pomoc Serwis dla osób zarządzających placówką oświatową. Eksperci odpowiadają na indywidualne pytania, dostarczając wzory dokumentów, gotowe procedury, obowiązujące interpretacje przepisów.
Zestawienia bibliograficzne


Dostępność sprawdzono: 17 lutego 2017 r. Plik:Czas.gif


Osobiste