Terapia pedagogiczna

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Definicje

 • Terapia pedagogiczna Definicja terapii pedagogicznej wg różnych autorów, zasady i metody terapii pedagogicznej, organizacja działań terapeutycznych.
 • Terapia pedagogiczna Definicja terapii pedagogicznej, jej cele i zasady, organizacja działań terapeutycznych oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne. Przykłady ćwiczeń: ćwiczenia percepcji słuchowej - słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej.
 • Terapia pedagogiczna / Teresa Hochszulc Definicja, cele i rodzaje oddziaływań terapeutycznych. Charakterystyka aspektów terapeutycznych w postępowaniu psychoterapeutycznym oraz zasad obowiązujących nauczyciela-terapeutę.
 • Terapia pedagogiczna Jakie dzieci poddawane są terapii pedagogicznej? 2. Cele i zasady terapii pedagogicznej.


Podstawy prawne


EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism

 • Terapia pedagogiczna wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.


Książki i art. w wersji elektronicznej

 • Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Karty pracy i ćwiczenia E-book zawiera 28 kart pracy dla uczniów, którzy mają trudności z: orientacją przestrzenną, funkcjonowaniem społecznym, percepcją wzrokową, percepcją słuchową, grafomotoryką, koncentracją uwagi, wypowiedziami ustnymi i pisemnymi.
 • Teczka terapii zajęciowej Multimedialny pakiet pedagoga, psychologa i terapeuty zajęciowego. Teczka składa się z 3 zeszytów i zawiera ponad 350 propozycji kreatywnych zajęć. Integralną częścią Teczki są 2 płyty CD z kompletem inspirujących materiałów do zajęć.
 • Terapia pedagogiczna - cele, efekty i zasady Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia. Obejmuje specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, prowadzone różnymi metodami i technikami, mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych. Jakie są cele i efekty terapii pedagogicznej? Na jakich zasadach funkcjonuje?


Programy, scenariusze zajęć

 • Program zajęć terapii pedagogicznej z elementami zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu. Komponent IV Człowiek jako element środowiska.

Książki

 • Anna Radwańska : Terapia pedagogiczna. Scenariusze zajęć. Poradnik dla terapeuty i nauczyciela Książkę napisana została z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Można w niej znaleźć programy rewalidacji, które pomogą w codziennych obowiązkach oraz scenariusze zajęć z opracowanymi kartami pracy gotowymi do wykorzystania podczas terapii z podziałem na zaburzone funkcje: wzrokową, słuchowo-językową, koordynację wzrokowo-ruchową oraz dla uczniów z innymi zaburzeniami m.in. zespół Aspergera, zespół Downa, afazja, autyzm, upośledzenie w stopniu lekkim, z niedosłuchem. W poradniku zamieszczone są wzory opinii wydawanej dla rodziców, zespołu orzekającego oraz wzór karty zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych.
 • Marzena Kowaluk : Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się Podnoszony w książce problem specjalistycznej pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się jest bardzo istotny z punktu widzenia zarówno dobra społecznego, jakim jest właściwy poziom edukacji społeczeństwa, jak i z punktu widzenia jednostki - dziecka doznającego niepowodzeń szkolnych i jego rodziny, która musi udzielić mu właściwego wsparcia. Pomimo ponad 40 lat prowadzenia różnych form wspierania dzieci z niepowodzeniami w uczeniu się nie wykazano, jakie efekty przynosi terapia pedagogiczna. Dotychczas głównie ukazywano, jakie konsekwencje ma nieobjęcie specjalistyczną pomocą uczniów z dysleksją. Rezultaty prowadzonych badań są ogromnie ciekawe, bo z jednej strony potwierdzają spodziewane i sformułowane na wstępie hipotezy, z drugiej zaś strony autorka otrzymała dane zaskakujące na tle dotychczas publikowanych i znacznie ciekawsze. Dotyczą one oceny pozaintelektualnych obszarów zachowania i rozwoju emocjonalno-społecznego, narastania zaburzeń zachowania już u tzw. małych dzieci, za jakie niesłusznie uważa się uczniów klas drugich i trzecich.
 • Ewa Małgorzata Skorek (red.): Terapia pedagogiczna: Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Tom I Tom poświęcony rodzajom zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci, które leżą u podłoża ich trudności w uczeniu. Wyczerpująco przedstawiono najczęściej występujące objawy częściowych zaburzeń rozwoju, ich konsekwencje w procesie uczenia się, którymi są dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz specyficzne problemy w uczeniu się matematyki. Publikacja skierowana nie tylko do obecnych i przyszłych pedagogów-terapeutów, ale także do rodziców i nauczycieli w przedszkolach oraz szkołach.
 • Dziennik zajęć terapeutycznych i wyrównawczych Dziennik jest przeznaczony dla terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne i dydaktyczno-wyrównawcze, takie jak: korekcyjno-kompensacyjne / terapii pedagogicznej, wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, gimnastyki korekcyjnej, socjoterapii, rewalidacji, logopedyczne, tyflopedagogiczne, surdopedagogiczne, rehabilitacji, dogoterapii, arteterapii itp. Może być także wykorzystywany do dokumentowania społecznych godzin nauczyciela. Dziennik może być używany w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dziennik przewidziano dla 50 osób.


Zestawienia bibliograficzne

 • Terapia pedagogiczna zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Oprac. Małgorzata Pająk.Dostępność sprawdzono: 27.02.2021 r.