logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Agresja wśród młodzieży

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży /Jacek Pyżalski.  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. --   317, [3] s. : il. ;23 cm.
Publikacja stanowi pogłębioną naukową monografię problemu agresji realizowanej przez młodzież za pomocą nowych mediów (internetu i telefonów komórkowych). Zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące nowych mediów, funkcjonowania młodych ludzi w ich świecie oraz aspektów związanych z tzw. komunikacją zapośredniczoną i wpływu nowych mediów na dzieci i młodzież. Autor przedstawił szerokie omówienie problematyki bullyingu, cyberbullyingu wraz z charakterystyką roli sprawcy i ofiary, typologii zjawisk i ich współwystępowania. Część badawcza opiera się o trzy duże projekty badawcze - reprezentatywne badania polskich gimnazjalistów, badania nauczycieli oraz studentów, w których zostały wykorzystane metody badawcze zarówno o charakterze jakościowym (wywiady, wywiady online, grupy fokusowe), jak i ilościowym (badania kwestionariuszowe). Książkę kończą wnioski dotyczące wychowania młodych ludzi w świecie nowych mediów, w szczególności w obszarze profilaktyki i interwencji związanej z agresją elektroniczną.

Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży /Jacek Pyżalski.  Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. --   164 s. : il. ;21 cm.
Tematem niniejszej książki jest coraz powszechniejsza obecnie agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Autor omawia zagadnienie nowych mediów, poświęcając sporo uwagi ich młodym użytkownikom i dysfunkcjonalnemu korzystaniu z nowych technologii, którego jednym z przejawów jest agresja elektroniczna (cyberbullying), realizowana za pośrednictwem internetu, ale także np. telefonów komórkowych. W książce przedstawiono liczne przykłady, a także omówiono cechy cyberbullyingu oraz jego sprawców i ofiar. Na koniec opisano konsekwencje agresji internetowej oraz metody profilaktyki i interwencji w tej dziedzinie, możliwe do zastosowanie głównie w szkole, przez nauczycieli i pedagogów, a także w domu, przez rodziców i opiekunów młodego człowieka.

Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze /Bronisław Urban.  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. --   199, [1] s. ;21 cm.
Książka przedstawia analizę agresywnych zachowań młodzieży oraz odrzucenia rówieśniczego, które mogą przyczynić się do zaburzeń w rozwoju dziecka, w tym do problemu niedostosowania społecznego. Autor omawia: genezę zachowań agresywnych i odrzucenia rówieśniczego w nieformalnych i formalnych grupach młodzieży, zależności między agresją a odrzuceniem, wpływ tych zjawisk na inne zachowania dewiacyjne i niedostosowanie społeczne, profilaktykę i resocjalizację dzieci i młodzieży.

 

 

Oddziaływanie "agresywnych" gier komputerowych na dorastającą młodzież /Katarzyna Krzystanek.  Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2011. --   146, [2] s. : il. ;24 cm.
Głównym problemem badawczym niniejszej pracy jest oddziaływanie "agresywnych" gier komputerowych na agresję projekcyjną chłopców w wieku dorastania oraz poszukiwanie czynników psychospołecznych, które ten wpływ modyfikują. W obszarze zainteresowań znalazły się wybrane elementy sytuacji rodzinnej gracza, trwałe schematy reagowania wynikające z poziomu agresywności i cech temperamentalnych, a także zaangażowanie badanych w "agresywne" gry komputerowe. Zidentyfikowanie czynników psychospołecznych, które wzmacniają lub osłabiają wpływ agresji zawartej w grach, może być bardzo cenne dla działań wychowawczych i profilaktycznych. Praca skierowana jest zwłaszcza do studentów pedagogiki, jak również wszystkich kierunków ze specjalnością nauczycielską.

Szkoła bez agresji : od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania /Beata Prościak.  Warszawa : Difin, 2013. --   286 s. ;23 cm.
Szczególna wartość tej książki polega na pokazaniu nauczycielom i wychowawcom sposobu na eliminowanie agresji i patologii wśród młodzieży. W ramach nowych pomysłów wniesionych do nauki, publikacja prezentuje nową metodę nauczania języka polskiego (piramida mediacji). Pokazuje też możliwości wykorzystania jej jako metody ponadprzedmiotowej. Zawiera propozycje nowych rozwiązań maturalnych, wykorzystujących zaproponowaną metodę w kontekście kształcenia różnych typów inteligencji uczniów, zarówno zdolnych, jak i z dysfunkcjami, pod kątem krytycznej i alternatywnej akceptacji zainteresowań i fascynacji młodzieży. Głównym efektem takiej edukacji ma być nakierowanie uwagi nauczycieli na innowacyjność i nietypowość rozwiązań po to, aby wychować radosnych i twórczych młodych ludzi, którzy potrafiliby bezkonfliktowo i mediacyjnie, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, rozwiązywać swoje problemy.

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania /pod red. Danuty Boreckiej-Biernat.  Warszawa : Difin, 2013. --   372 s. : il. ;24 cm.
Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Pospiszyla: Praca zawiera szerokie i ciekawe spojrzenie na uwarunkowania i dynamikę zjawiska agresji u dzieci i młodzieży. Wielu autorów z różnych punktów widzenia, zarówno przez pryzmat wyników badań empirycznych, jak i poprzez próby stworzenia wartościowych konceptualizacji stara się wyjaśnić mechanizmy powstawania i funkcjonowania tego niepokojącego zjawiska. Dotykowym atutem recenzowanej pracy jest to, że zawiera ona także prace autorów zagranicznych, przez co niepokojący problem narastania agresji dzieci i młodzieży zyskuje szersze, międzykulturowe ujęcie.

  

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu