logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Przemoc w szkole i w internecie

cyberprzemocCyberprzemoc :o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów /Julia Barlińska, Anna Szuster.  Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2014. --   148, [1] s. : il. ;22 cm.
Książka przedstawia zjawisko cyberprzemocy – nowego, technologicznego oblicza agresji rówieśniczej. Autorki prezentują rezultaty obszernego programu badawczego o charakterze eksperymentalnym, w którym rejestrowano realne zachowania adolescentów: wysyłanie bądź usuwanie kompromitującej rówieśnika wiadomości. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na znaczenie obecności świadków aktów cyberprzemocy, aktywizacji różnych form empatii: afektywnej i poznawczej, oraz osobistych doświadczeń z cyberprzemocą jako istotnych moderatorów w procesie elektronicznej agresji rówieśniczej online. Znacząca większość aktów tego typu dokonuje się w obecności audytorium, które wzmacnia lub ogranicza wiktymizację ofiary. Specyfika kontaktu zapośredniczonego przez komputer sprawia, że świadkowie łatwiej stają się sojusznikami agresorów niż w warunkach kontaktu bezpośredniego. To uzasadnia poszukiwanie efektywnych oddziaływań prewencyjnych ukierunkowanych na potencjalnych świadków agresji elektronicznej. Efektem programu są praktyczne wnioski dla działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji elektronicznej.
cyberbullyngCyberbullying[Film] /Tutto Arts & Media ; reż. Marcin Wołkowicz.  Kraków : Rubikon, cop. 2013. --   1 dysk optyczny (14 min) : dźw., kolor. ;12 cm ++ scenariusze lekcji : 11 s. ; 18 cm.
Film dotyczący tzw. cyberbullyingu - formy przemocy psychicznej wykorzystującej m.in. Internet (blogi, fora, portale społecznościowe) do publikowania obraźliwych treści, zdjęć, komentarzy dotyczących danej osoby. Film składa się z części fabularnej oraz komentarzy ekspertów.

hejtingHejting, stalking...:agresja w XXI wieku.  Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2015. --   1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ;12 cm.
Prezentacja w przystępny i ciekawy sposób wyjaśnia najważniejsze zagadnienia związane z nękaniem, podszywaniem się czy grożeniem w sieci. Program szkolenia zawiera: porady, jak reagować na cyberprzemoc, wskazówki na temat zapobiegania agresji w sieci, wyniki badań dotyczących agresji elektronicznej, wyjaśnienie najważniejszych zjawisk.

dzieci i młodzieżDzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych :aspekty teoretyczne i empiryczne /Anna Andrzejewska.  Warszawa : Difin, 2014. --   272 s. : il. ;24 cm.
Prezentowana monografia jest pracą interdyscyplinarną łączącą wiedzę pedagogiczną, psychologiczną oraz społeczną. Książka podejmuje w swych treściach nowy obszar, w dużej mierze nie rozpoznany na gruncie środowiska oświatowo-wychowawczego. W szczególności rodzice i nauczyciele nie mają świadomości bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni. Nie potrafią diagnozować różnorodnych zagrożeń tam występujących i im przeciwstawiać.
W publikacji przedstawione zostały przyczyny, objawy oraz skutki zagrożeń cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży. Omówiono działania edukacyjne i profilaktyczne w środowiskach oświatowo-wychowawczych w tym obszarze.

Młode pokolenie :ofiary czy sprawcy przemocy? /red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska.  Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. --   195, [1] s. : il. ;24 cm.
Książka poświęcona zjawiskom przemocy w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz środkach masowego przekazu. Wiadomości na temat postaw ludzkich przejawiających się w przemocy werbalnej, fizycznej, psychicznej w tych środowiskach. Z książki dowiadujemy się także o źródłach przemocy notowanych w tych środowiskach oraz o środkach je likwidujących. Autorzy kolejnych prac poruszają tematykę źródeł przemocy i nowych wartości w edukacji, rodzinnych uwarunkowań stosowania przemocy przez rodziców wobec dzieci, trudności w życiu kobiet i zabójstw własnych dzieci, przemocy wobec seniorów, przeciwdziałania zachowaniom problemowym wśród dzieci i młodzieży przez wzmacnianie rezyliencji w szkole, cyberprzemocy - przyczynom i konsekwencjom użytkowania przez młodzież form masowego komunikowania się.

 Przemoc w szkole i cyberprzemoc :definicje, wyjaśnienia, procedury działania /koncepcja książki, realizacja i wybór materiałów Leszek Jurek.  Rybnik : Lexdruk - Śląskie Centrum Wydawniczo-Handlowe, 2013. --   155, [3] s. : il. ;24 cm ++ dysk optyczny (CD-ROM).
Książka omawia m.in. takie zagadnienia jak: przemoc i agresja w szkole, przyczyny zachowania agresywnego i stosowania przemocy przez uczniów, formy przemocy występujące w szkole, jak je rozpoznać, portret sprawcy, cyberprzemoc, definicja, charakterystyka zjawiska, przyczyny i przeciwdziałanie, porady dla rodziców i młodzieży, procedura reagowania w sytuacji ujawnienia cyberprzemocy, aspekty prawne cyberprzemocy - dziecko w postępowaniu karnym i sądowym (jakie są prawa dziecka, zasady odpowiedzialności karnej i cywilnej, czyny karalne z urzędu i na wniosek pokrzywdzonego) formy cyberprzemocy - możliwości i sposoby dochodzenia odpowiedzialności prawnej sprawcy, omówienie poszczególnych przestępstw, odpowiedzialności za ich popełnienie. W książce zamieszczono również praktyczne przykłady z zakresu przemocy i odpowiedzialności nieletnich - w postaci ciekawych pytań i odpowiedzi. Całość jest uzupełniona jest o gotowe wzory niezbędnych pism, procedur, wniosków do wykorzystania w razie stwierdzenia, że doszło do przemocy czy cyberprzemocy z udziałem nieletniego.

Realna przemoc w fikcyjnym świecie Internetu /[oprac. Ewa Osiecimska].  [Warszawa] : PARPAMEDIA Wydawnictwo Edukacyjne, [2012]. --   [16] s. : il. kolor. ;15x15 cm.
Media elektroniczne mogą przynieść bardzo dużo korzyści, gdy właściwie się z nich korzysta. Na pewno ułatwiają podtrzymywanie kontaktów z bliskimi osobami, dostarczają wiedzy, interesujących informacji na tematy kulturalno-społeczne, mogą być źródłem rozrywki. Są coraz bardziej rozpowszechnioną i naturalną formą komunikacji. Jednak pozorna anonimowość i łatwy dostęp do informacji niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia - od form wykorzystania osobistych, intymnych informacji, po niebezpieczne kontakty, przemoc rówieśniczą, aż do ataków bezpośrednich, np. w przypadku stalkerów. 
 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu