Logo biblioteki w Strzelinie

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Czasopisma elektroniczne

Bibliotekarskie

bibliotekaBiblioteka - to czasopismo naukowe, którego celem jest prezentacja badań naukowych z zakresu szeroko rozumianej  problematyki dotyczącej zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych. Rocznik prezentuje także interesujące biblioteki i rozwiązania stosowane w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. 

biblioteki orgBiblioteki.org -  Zawiera informacje o programach, projektach, wydarzeniach, działaniach edukacyjnych skierowanych do bibliotekarzy i bibliotek, nagrania webinarów, scenariusze zajęć pomocne w przygotowywaniu  zajęć w bibliotece, publikacje pomocne w rozwoju zawodowym bibliotekarek i biobliotekarzy, informacje o aktualnych szkoleniach, webinariach, naborach do projektów, ogłoszeniach o grantach czy konkursach skierowanych do bibliotek i bibliotekarzy.

Bibliotheca Nostra Bibliotheca Nostra  - Periodyk poświęcony współczesnej problematyce informatologii i bibliologii, ukazywanej zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i mającej charakter praktyczny (materiały). Każdy numer w ujęciu wieloaspektowym prezentuje wybrane zagadnienie z zakresu kultury książki, bibliotekarstwa, edytorstwa i nauk pokrewnych. Oprócz specjalistycznych tekstów naukowych są zamieszczane materiały sprawozdawcze, omówienia i recenzje oraz informacje o wydarzeniach.

 bnpBiuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy - Rocznik stanowiący integralną część serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.  Czasopismo powstało z myślą o potrzebach bibliotek pedagogicznych i szkolnych, aby zapewnić im możliwość szerszej prezentacji i popularyzacji własnych dokonań, pomysłów oraz wymianę informacji i doświadczeń.

Logo Ebib Biuletyn EBIB - Jest czasopismem fachowym, adresowanym do bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej reprezentujących różne rodzaje bibliotek i inne instytucje oraz do przedstawicieli innych zawodów. Czasopismo aspiruje do tego, by być szczególną platformą wymiany poglądów na temat dostępu do informacji, organizacji intelektualnych zasobów nauki, kultury i edukacji.

foliaFolia Bibliologica - Profil czasopisma obejmuje problematykę współczesnego bibliotekarstwa i historii bibliotek, szeroki obszar zagadnień z zakresu  bibliologii, informatologii i prasoznawstwa, ujmowanych również w kontekście komunikacji społecznej i pokrewnych nauk humanistycznych. Zawartość tomów prezentowana jest w stałych działach: Artykuły, Recenzje, Materiały i Sprawozdania. 

nowa bibliotekaNowa Biblioteka - W półroczniku publikowane są artykuły, komunikaty, sprawozdania, recenzje i omówienia pracowników naukowych, pracowników bibliotek, ośrodków informacji, archiwów, muzeów itp.

warsztaty bibliotekarskie Warsztaty Bibliotekarskie - Na strukturę "Warsztatów Bibliotekarskich" składają się przede wszystkim publikacje specjalistyczne z zakresu bibliotekarstwa, nauki o książce, literatury, kultury, regionalizmu oraz oświaty i edukacji. Skierowane są do bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, trenerów oraz wychowawców. W latach 2002-2003 pismo wydawane było w formie drukowanej. Od roku 2004 ukazuje się w postaci elektronicznej z częstotliwością półroczną.

Edukacyjne

chowannaChowanna - czasopismo pedagogiczne o interdyscyplinarnym charakterze. Jego podstawowe cele to: 1. łączenie dorobku polskiej myśli pedagogicznej z osiągnieciami krytycznej i zaangażowanej humanistyki współczesnej; 2. tworzenie przestrzeni do prezentacji badań naukowych z zakresu historycznych, filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych, kulturoznawczych, artystycznych kontekstów wychowania.

delta

 Delta – polski miesięcznik popularnonaukowy poświęcony głównie matematyce, fizyce, informatyce i astronomii, wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

edufakty

Edufakty. Uczę Nowocześnie - magazyn poradnikowy -  kilkadziesiąt stron praktycznych porad dla dyrektorów i nauczycieli, opinie i porady ekspertów na tematy nurtujące środowisko nauczycielskie, kompendium wiedzy na temat najnowszych tendencji dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole, praktyczne porady, które przeprowadzają czytelnika krok po kroku przez meandry programów i narzędzi niezbędnych w pracy zaangażowanego nauczyciela. EdukacjaEdukacja - kwartalnik naukowy. Na łamach pisma omawiane są zagadnienia szeroko rozumianej edukacji w ujęciu różnych dyscyplin nauki, w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa. Ważne miejsce zajmują problemy dydaktyki przedmiotów szkolnych. 

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce

 Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce - zakres tematyczny kwartalnika obejmuje szeroko rozumianą problematykę związaną z wczesną opieką i edukacją małego dziecka, edukacją wczesnoszkolną, kształceniem przyszłych nauczycieli, historią wychowania dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym. Celem kwartalnika jest upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce i w Europie w zakresie edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej.

edukacyjnedyskursy

Edukacyjne DyskursyCzasopismo skierowane do Czytelnika zainteresowanego problematyką współczesnej szkoły: kadry kierowniczej, nauczycieli, studentów: pedagogiki i kierunków nauczycielskich, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz przedstawicieli organów prowadzących. Cenne informacje znajdą tu również rodzice. Artykuły zawarte w czasopiśmie mogą wspomóc zrozumienie różnorodnych problemów związanych ze szkołą i jej specyfiką działalności, na kolejnych poziomach edukacji dzieci.

e mentor okładkaE-mentor  - dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych.

folia philo

Folia Philosophica - czasopismo ukazuje się dwa razy w roku. W „Folia Philosophica” publikowane są zarówno rozprawy klasyków filozofii, jak i wybitnych przedstawicieli filozofii współczesnej. Pismo prezentuje wyniki filozoficznych badań nad centralnymi zagadnieniami filozoficznymi, publikując artykuły zarówno z historii filozofii, jak i podstawowych działów filozofii, takich jak: ontologia, epistemologia, etyka, antropologia, filozofia społeczna, filozofia religii.

forum logopedyczne

 Forum Logopedyczne - czasopismo zamieszcza na swych łamach prace z zakresu logopedii i nauk współdziałających z nią. Zalicza się do nich prace o charakterze naukowym: rozprawy teoretyczne – artykuły przeglądowe, doniesienia z badań empirycznych oraz opisy procedur postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w różnych zaburzeniach mowy. Ponadto w Forum Logopedycznym publikowane są recenzje, komunikaty, sprawozdania i materiały z konferencji.

General and Professional Education

General and Professional Education - jest czasopismem naukowym skierowanym do szerokiego grona pedagogów kształcących w zawodach humanistycznych, politechnicznych, artystycznych i innych.  Publikowane w czasopiśmie artykuły dotyczą: ogólnych zagadnień dydaktyki i pedagogiki, procesu kształcenia w uczelniach wyższych, problemów kształcenia dorosłych, problemów edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych.

jezykiobcewszkole

Języki Obce w Szkole - czasopismo dla nauczycieli, starające się nadążyć za aktualnymi trendami w edukacji językowej. W ostatnich latach tematy numerów koncentrowały się wokół zagadnień dotyczących reformy szkolnej i jej konsekwencji dla nauki języków obcych, autonomii uczenia się, unijnego ustawodawstwa a kształtowania polityki nauczania j. obcych w Polsce, tworzenia autorskich programów nauczania, nauczania języków mniejszości.

mojafizyka

Moja Fizyka - internetowe czasopismo dla nauczycieli fizyki, wydawane przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Zawiera scenariusze lekcji, zadania, doświadczenia, testy oraz artykuły na wybrane tematy z dziedziny fizyki.

nuczyciel

N@uczyciel> - to czasopismo popularnonaukowe, wydawane przez Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli od 2012 roku. Czasopismo skierowane do nauczycieli, rodziców, uczniów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką edukacyjną. Magazyn jest wydawany drogą elektroniczną i dostępny bezpłatnie na stronie Centrum oraz platformie Issuu. Wszystkie numery, które ukazały się do tej pory, będą niebawem dostępne w archiwum.

pedagogika rodziny

Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy - kwartalnik dla rodziców, nauczycieli – wychowawców, pedagogów, socjologów i psychologów. W czasopismie publikowane są artykuły, komunikaty z badań i recenzje książek, których treści dotyczą rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu.

postscriptum

Postscriptum Polonistyczne - publikuje rozprawy poświęcone zagadnieniom z zakresu języka i literatury polskiej oraz szeroko rozumianej kultury polskiej. Przedmiotem zainteresowania jest także nauczanie kultury polskiej i języka polskiego jako obcego – zamieszczane są artykuły podejmujące problematykę nauczania języka polskiego, literatury i kultury obcokrajowców, nauczania polonistycznego wśród emigrantów, a także prezentujące praktykę glottodydaktyki polonistycznej.

Problemy Wczesnej Edukacji

Problemy Wczesnej Edukacji - kwartalnik, skierowany do środowiska akademickiego, metodyków, nauczycieli-praktyków, studentów z obszaru nauk społecznych i humanistyki. Artykuły naukowo-krytyczne prezentują głównie tematykę związaną z nurtem badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz wczesną edukacją. Założeniem redakcji jest powrót myśli nad wczesną edukacją do źródeł o szerszym charakterze, takich jak pedagogika ogólna, dydaktyka, pedagogika społeczna, socjologia edukacji, antropologia kulturowa, pedeutologia, psychologia.

przegląd rusycystyczny

Przegląd Rusycystyczny - kwartalnik. Pismo poświęcone jest głównie problematyce literaturoznawczej i językoznawczej.
"Przegląd" adresowany jest do specjalistów: naukowców, doktorantów, studentów zainteresowanych problematyką rosjoznawczą.

scienceinschool

Science in School - anglojęzyczne bezpłatne czasopismo online dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zawiera w każdym numerze inspirujące artykuły, zabawne gry i pomysły na warsztaty dla uczniów. Jego celem jest promowanie edukacji nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez kontakt z nauczycielami, naukowcami i wszystkimi innymi osobami zaangażowanymi w europejską edukację tych dziedzin.

uczyć lepiej

Uczyć lepiej - Dwumiesięcznik ma formułę otwartą, ukazuje się od 2000 roku. Głównym adresatem „Uczyć lepiej” są nauczyciele z różnych typów szkół. Wśród autorów znaleźć można pracowników naukowo-dydaktycznych, doradców metodycznych, konsultantów oraz nauczycieli. Zamieszczane materiały dotyczą dydaktyki, metodyki przedmiotowej, problemów wychowawczych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem szkołą.

trendy

Trendy - internetowe czasopismo poświęcone polskiej edukacji. Wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli, prezentując nowatorskie teorie i praktyczne rozwiązania oraz europejskie i światowe trendy w dziedzinie efektywnego nauczania i uczenia się.

w cyfrowej szkole

W cyfrowej szkole - kwartalnik edukacyjny. Pismo adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych szeroko rozumianym wykorzystaniem  nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Każdy nauczyciel znajdzie dla siebie interesujący artykuł, niezależnie od tego, jakiego przedmiotu uczy i na którym poziomie edukacyjnym.

wychowanie muzyczne

Wychowanie Muzyczne  - jest  periodykiem o problematyce powszechnej edukacji muzycznej. Jest przede wszystkim poradnikiem dla nauczycieli i instruktorów muzyki, ale i dla wszystkich zainteresowanych edukacją muzyczną i amatorskim uprawianiem muzyki. Nadrzędnym celem periodyku jest inspirowanie do podejmowania kreatywnych działań w zakresie edukacji muzycznej.