Logo biblioteki w Wałbrzychu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Z a p r a s z a m y szkoły i placówki oświatowe do udziału w Programie wsparcia realizowanym przez DBP ; Filia w Wałbrzychu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych od 1 stycznia 2016 r. do zadań biblioteki pedagogicznej należy m.in. organizowanie i prowadzenie wspomagania:

  • szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  • bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Propozycje działań Biblioteki Pedagogicznej w Wałbrzychu skierowanych do:

* szkół i placówek:

- pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki poprzez dostarczanie informacji o zasobach dolnośląskich bibliotek pedagogicznych,

- opracowywanie i dostarczanie informacji oświatowej na określony przez szkołę lub placówkę temat,

- gromadzenie i dostarczanie materiałów informacyjnych, w tym literatury przedmiotu, w oparciu o sprecyzowaną przez szkołę lub placówkę diagnozę,

- organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK w procesie nauczania i wychowania.

* nauczycieli:

- organizowanie doskonalenia w zakresie:

a) kształtowania umiejętności wyszukiwania informacji w zasobach Dolnośląskiego Systemu Informacji Edukacyjnej (DSIE),

b) wykorzystywania w nauczaniu otwartych zasobów edukacyjnych,

c) prawa autorskiego w szkole,

- organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji.

* szkolnych organizatorów rozwoju edukacji i koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia powiatu i gminy Wałbrzych:

- opracowywanie i dostarczanie informacji w formie tematycznych pakietów bibliograficznych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami pedagogów,

* nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu i gminy Wałbrzych:

- organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia,

- organizowanie szkoleń i konferencji metodycznych

Należy zgłosić się do Biblioteki, ustalić warunki udziału placówki i podpisać porozumienie. Realizacja programu jest dla placówki nieodpłatna

PORADNIK Biblioteki pedagogiczne w nowym systemie edukacji nauczycieli

PORADNIK Nowe zadania bibliotek pedagogicznych czy adaptacja realizowanych działań edukacyjnych - przykłady dobrych praktyk

Jak wspomagać szkoły w zachęcaniu uczniów do czytania

Książki naszych marzeń - narodowy program rozwoju czytelnictwa - strona programu

Proponowane formularze sprawozdań z realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń”


Współpraca ze szkołami w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

O programie

 


© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu