logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Matematyka - nauczanie - biblioteka zasobów cyfrowych

Inne zasoby:
Edukacja przyrodnicza – (kliknij)
- Języki obce - nauczanie (kliknij)
 
Informatyka – materiały metodyczne (kliknij)
- Nauczanie zdalne (kliknij)
Otwarte zasoby i prawo autorskie w szkole (kliknij)
 

Matematyka - zasoby cyfrowe

Oto przykładowe nasze propozycje publikacji z zakresu nauczania matematyki w wersji cyfrowej, które znajdziesz poniżej:
- Klasy IV-VIII szkoły podstawowej  i szkoły ponadpodstawowe
- Przedszkola i klasy I-III szkoły podstawowej

Klasy IV-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe

Matematyka - materiały metodyczne dla nauczycieli. Klasy IV-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe.

k pozwólmy

1.  Daniel, Józef. [i in.]. Egzamin ósmoklasisty : vademecum nauczyciela : matematyka. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018.

Vademecum zawiera: podstawę programową do szkoły podstawowej wraz z komentarzem, założenia egzaminu ósmoklasisty wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych, wybrane zagadnienia, istotne w procesie kształcenia oraz obecne w arkuszu egzami­nacyjnym, wraz z propozycją rozwiązań metodycznych.

 Dostęp

 języki obce

2. Kozak, Wioletta [i in.]. Egzamin ósmoklasisty : ramowy program szkoleń nauczycieli : język polski, matematyka, języki obce. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018.

Publikacja zawiera scenariusze zajęć wraz z kartami pracy.

Dostęp


 

 języki obce3.  Pfeiffer, Agnieszka. Aktywizacja i ocenianie w edukacji matematycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej.

 Z.1, Konstruktywizm i metody aktywizujące w edukacji matematycznej dzieci starszych i młodzieży. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
Konstruktywizm w edukacji matematycznej, wskazówki metodyczne: motywowanie i angażowanie uczniów w uczenie się matematyki, przykłady zadań i sytuacji ilustrujące konstruktywistyczne podejście do nauczania - uczenia się matematyki w szkole.

Dostęp

 języki obceZ.2, Strategie oceniania różnych rodzajów aktywności dzieci starszych i młodzieży w edukacji matematycznej, wspierające kreatywność i samodzielność uczących się. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Ocenianie w aktach prawnych, cele oceniania, typologie zadań matematycznych, ocenianie a wymagania szczegółowe, rodzaje zadań, formy oceniania, informacja zwrotna i kontakt z uczniem.

Dostęp

języki obce

 4.  Pietrasik-Kulińska, Kinga, Szuba, Dorota. Wykorzystanie potencjału otoczenia w edukacji matematycznej.

 Z.3, Jak wykorzystać badania społeczne w edukacji matematycznej? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Badania społeczne, rozumienie pojęć matematycznych, projekty interdyscyplinarne, programy służące do graficznego przedstawiania wyników statystycznych.

Dostęp

języki obce

Z.4, Jak wykorzystać funkcjonowanie urzędów, instytucji finansowych i przedsiębiorstw w edukacji matematycznej? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. 

Edukacja finansowa. Kształcenie zróżnicowane.

Dostęp

 

języki obce

 5.  Pisarski, Marek. Metody poszukujące w edukacji matematycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej.

 Z.1, Jak wykorzystać metody problemowe w edukacji matematycznej? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. 
Nauczyciel jako coach, metoda problemowa i jej rodzaje, przykłady zadań problemowych dla uczniów klas IV-VIII, zadania konstrukcyjne.

Dostęp

 języki obceZ.2, Jak wykorzystać metodę projektów w edukacji matematycznej? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

W publikacji informacje o tym dlaczego warto korzystać z metody projektów w edukacji matematycznej, specyfika metody projektów w edukacji matematycznej, etapy jej realizacji oraz przykłady tematów do realizacji metodą projektów.

Dostęp

 języki obceZ.3, Jak wykorzystać studium przypadku w edukacji matematycznej? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Studium przypadku jako metoda dydaktyczna oraz  praktyczne wskazówki  jak ją wykorzystywać  w edukacji matematycznej.

Dostęp

 języki obce6. Pisarski, Marek. Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji matematycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej.

 Z.1, Jak rozwijać postawę przedsiębiorczą za pomocą edukacji matematycznej? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. 
Kompetencje miękkie w szkole i poza nią oraz złudne poczucie kompetencji, rozwój kompetencji miękkich a edukacja matematyczna, przedsiębiorczość a podstawy programowe, pomysły do zastosowania na zajęciach edukacji matematycznej.

Dostęp

języki obceZ.2, Jak rozwijać racjonalne decydowanie za pomocą edukacji matematycznej? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Racjonalne decydowanie a praca w grupie, podejmowanie decyzji a zjawisko tunelowania, przykłady zadań i sytuacji dydaktycznych kształcących racjonalne decydowanie.

Dostęp

języki obce Z.3, Jak rozwijać myślenie długofalowe za pomocą edukacji matematycznej? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Myślenie długofalowe jako proces rozciągnięty w czasie a cele dydaktyczne, myślenie długofalowe i cele strategiczne a strategiczne planowanie, plan rozwijania długofalowego myślenia naszych uczniów.

Dostęp

języki obceZ.4, Jak rozwijać efektywność osobistą za pomocą edukacji matematycznej? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Rozwijanie efektywności osobistej uczniów w zakresie uczenia się matematyki, opracowanie projektu długofalowego "Podnoszenie osobistej efektywności ucznia".

Dostęp

 języki obce7. Stańdo, Jacek, Gałązka, Kinga. Korelacje treści nauczania z matematyki z zagadnieniami przedmiotów przyrodniczych.

 Z.1, Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji biologicznej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Sposoby, metody i formy rozwijania u uczniów myślenia matematycznego w kontekście edukacji biologicznej. Przykłady tworzenia zajęć edukacyjnych z matematyki wykorzystujących przykłady jej zastosowania w biologii.

Dostęp

języki obce Z.2, Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji geograficznej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

W publikacji pomysły na to, w jaki sposób sprawić, aby uczniowie przekonali się o rzeczywistej przydatności wiedzy matematycznej, a zarazem rozwijali umiejętności matematyczne poprzez zadania geograficzne.

Dostęp
języki obce Z.3, Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji chemicznej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Metody aktywizujące przydatne na lekcjach matematyki i chemii, przykłady zajęć edukacyjnych z matematyki z zastosowaniem pojęć chemicznych.

Dostęp

języki obce Z.4, Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji fizycznej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Duże i małe liczby w fizyce i matematyce.  Fizyka i matematyka w korelacji, czyli jak narzędzia matematyczne wykorzystywane są w praktyce.

Dostęp

 matematyka8. Stańdo, Jacek. Niestandardowe rozwiązania w edukacji matematycznej.

 Z.1, Jak wykorzystać zadania tekstowe w edukacji matematycznej? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Mentoring w szkole. Płeć a zdolności matematyczne.

Dostęp

języki obce Z.2, Jak wykorzystać łamigłówki i zagadki w edukacji matematycznej? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Publikacja zawiera przykłady zagadek i łamigłówek oraz wyjaśnienie, jak ich stosowanie w edukacji matematycznej może wpływać na rozwój inteligencji wielorakiej.

Dostęp

matematyka Z.3, Jak rozwijać myślenie logiczne w edukacji matematycznej? - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Podstawy logiki. Dowodzenie twierdzeń.

Dostęp

matematyka Z.4, Jak wykorzystać techniki gamifikacyjne w edukacji matematycznej? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Korzyści z grywalizacji. Grywalizacja w nauczaniu matematyki.

Dostęp

 

matematyka9. Stańdo, Jacek. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji matematycznej w klasa IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej.

 Z.1, Jak wykorzystać technologię w nauce arytmetyki i algebry? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Oprogramowania wspomagające proces nauczania arytmetyki i algebry. Strategia wprowadzania liczb i działań na liczbach.

Dostęp

matematyka Z.2, Jak wykorzystać technologię w nauce planimetrii i stereometrii? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Odkrywanie twierdzeń i własności. Obszary wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w geometrii.

Dostęp

matematyka Z.3, Jak wykorzystać technologię w nauce funkcji i rachunku prawdopodobieństwa? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Etapy wprowadzania pojęcia funkcji i włączania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Uczenie się przez odkrywanie. Rachunek prawdopodobieństwa jako przykład funkcji.

Dostęp

matematyka Z.4, Jak wykorzystać technologię w zbieraniu, analizie i wizualizacji danych? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Procenty, centyle i skala staninowa, wizualizacja danych, manipulacje danymi.

Dostęp

 

Przedszkola i klasy I-III szkoły podstawowej

Materiały metodyczne dla nauczycieli. Przedszkola i klasy I-III szkoły podstawowej.

1k pozwólmy. Korolczuk, Renata, Zambrowska, Małgorzata. Pozwólmy dzieciom grać : o wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014.


W
prowadzenie gier na lekcji może uatrakcyjnić nauczanie. Z  poradnika  można się dowiedzieć  w jaki sposób wybierać gry do użycia na zajęciach. Zostały w nim przedstawione konkretne tytuły gier, a z ich opisów nauczyciele dowiedzą się, jakie umiejętności każda z nich może kształtować.

Dostęp

 
 matematyka2. Pietrasik-Kulińska, Kinga, Szuba, Dorota. Wykorzystanie potencjału otoczenia w edukacji matematycznej.

 Z.1. Jak wykorzystać otoczenie w edukacji matematycznej? - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

W publikacji przykłady zabaw konstrukcyjnych i manipulacyjnych oraz gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Dostęp

 Z.matematyka2. Jak wykorzystać architekturę i przyrodę w edukacji matematycznej? - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Przedstawiono strategie nauczania : nauczanie realistyczne, nauczanie czynnościowe i nauczanie problemowe oraz ich praktyczne zastosowanie w nauczaniu matematyki z wykorzystaniem elementów architektury i przyrody na etapie wczesnoszkolnym.


Dostęp

 k pozwólmy3. Pisarski, Marek. Środki dydaktyczne w przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji matematycznej.

Z.1, Samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych jako element nauki myślenia matematycznego. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

W publikacji m.in. środki dydaktyczne do kształtowania pojęcia liczby i działań matematycznych w klasach I-III szkoły podstawowej.

Dostęp

 matematyka zdalnaZ. 2, Jak wykorzystać gry dydaktyczne w edukacji matematycznej dzieci? - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Gry dydaktyczne jako ważna metoda aktywizująca w nauczaniu matematyki.

Dostęp

matematyka zdalna Z. 3, Jak wykorzystać technologię w edukacji matematycznej? -  Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Narzędzia TIK, geoplan, kalkulator, tablica interaktywna, bezpłatne aplikacje ze stron internetowych w edukacji matematycznej na wczesnym etapie nauczania..

Dostęp

 matematyka zdalnaZ. 4, Matematyka w przestrzeni wokół nas. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

W publikacji m.in.: klimat sprzyjający uczeniu się, przestrzeń do pracy i wypoczynku, dlaczego organizacja przestrzeni edukacyjnej jest tak ważna?

Dostęp

matematyka zdalna4. Stańdo, Jacek, Spławska-Murmyło, Monika. Aktywizacja procesu dydaktycznego w przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji matematycznej.

 Z.1, Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Przykłady wielu metod aktywizujących, takich jak: burza mózgów, burza pytań, symulacje, śniegowa kula, słoneczko, gry dydaktyczne.

Dostęp

matematyka zdalnaZ.2, Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Przykłady dydaktycznych gier i zabaw matematycznych.

Dostęp

matematyka zdalna Z.3, Jak rozwijać wyobraźnię przestrzenną u najmłodszych? - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

W publikacji: kształcenie świadomości schematu własnego ciała, rozwijanie zdolności do przyjmowania własnego punktu widzenia, wdrażanie dzieci do rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia drugiej osoby, rozwijanie kompetencji geometrycznych, rozwijanie orientacji i wyobraźni przestrzennej.

Dostęp

matematyka zdalnaZ.4, Jak rozwijać kompetencje ekonomiczne u najmłodszych? - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

W publikacji o kształtowaniu postawy przedsiębiorczej i metodach rozwijania kompetencji ekonomicznych na wczesnym etapie nauczania.

Dostęp

 

 

Przygotowała: Małgorzata Sikorska
Wydział  informacji edukacyjnej 


 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu