Wizerunek w sieci - konsekwencje naszych zachowań

Zajęcia w cyklu: O mediach, przez media i dla mediów

Kompetencje medialne ułatwiają zrozumienie języka i zjawisk medialnych. Budzą kreatywność. Pomagają tworzyć swój wizerunek i relacje w sieci oraz dbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. We współczesnym świecie internet stał się ważną przestrzenią tworzenia naszego wizerunku. Nasze aktywności w sieci mają na niego duży wpływ.

Cele zajęć:
- poznanie współczesnych mediów i ich oddziaływania na odbiorcę,
- uświadomienie konieczności dystansu wobec przekazywanych treści,
- kształtowanie umiejętności samodzielnej oceny informacji zawartej w mediach.

Zakładane kompetencje uczniów. Uczeń:
- rozumie, że anonimowość w internecie może być pozorna i że jest możliwe ustalenie autora informacji nawet jeśli nie podał swoich danych,
- rozumie znaczenie argumentów i dowodów wygłaszanych tez w sieci,
- zna działania budujące wiarygodność wizerunku w sieci,
- umie odróżnić działania zgodne z netykietą od zachowań i działań szkodliwych i obrażania w internecie.

Formy zajęć: rozmowa kierowana, dyskusja, praca w grupach, prezentacja.

Adresat zajęć: uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych
Czas trwania: 45- 60 minut