Nieznany znany Dolny Śląsk

Cele zajęć:
- przedstawienie uczniom podstawowych wiadomości dotyczących Dolnego Śląska
- kształtowanie umiejętności wykorzystywania Internetu (zwłaszcza serwisu Google Maps) w zdobywaniu wiedzy na temat Dolnego Śląska
- rozbudzenie w uczniach zainteresowania „małą ojczyzną”
- rozbudzenie przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi zabytkami w środowisku lokalnym i regionalnym

Zakładane kompetencje uczniów:
- umiejętność poruszania się po Internecie
- podstawowa umiejętność korzystania z map internetowych
- ogólna wiedza na temat Dolnego Śląska i jego zabytków

Formy zajęć: 
- prezentacja połączona z wykładem, dyskusja, metoda zadaniowa, nauka przez zabawę – praca z tablicą interaktywną, praca z Google Street View, praca z komputerem – wyszukiwanie i analizowanie informacji

Adresat zajęć: uczniowie klas 4-5 szkoły podstawowej 
Czas trwania: 60 minut