logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Tolerancja – inni, a jednak tacy sami

 • Cele zajęć:
  - zwrócenie uwagi uczniów na problem "odmienności" wśród ludzi i wskazanie na wartości z niej wypływające,

  - kształtowanie u uczniów postawy szacunku, rozumienia i akceptacji wobec innych ludzi,

  - wprowadzenie uczniów w zagadnienie tolerancji i granic tolerancji,

  - uświadomienie uczniom ważności przejawiania tolerancji wobec drugiego człowieka, wpojenie przekonania o potrzebie bycia tolerancyjnym,

  - wskazanie uczniom przykładów zachowań nietolerancyjnych, kształtowanie umiejętności dostrzegania przejawów nietolerancji.

 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - zna i rozumie pojęcia: tolerancja, nietolerancja, odmienność, szacunek,

  - odróżnia postawę tolerancji od nietolerancji,

  - nabywa umiejętność stosowania w codziennym życiu postawy tolerancji i unika nietolerancyjnych zachowań.

 • Formy zajęć
  - podające i oglądowe: pogadanka, wyjaśnienie, rozmowa kierowana, pokaz multimedialny, 

  - praktycznego działania: zadania do wykonania przez uczniów.

 • Adresat zajęć: uczniowie klas 5-6 szkoły podstawowej 

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa