logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Tolerancja – inni, a jednak tacy sami

 • Cele zajęć:
  - zwrócenie uwagi uczniów na problem "odmienności" wśród ludzi i wskazanie na wartości z niej wypływające,

  - kształtowanie u uczniów postawy szacunku, rozumienia i akceptacji wobec innych ludzi,

  - wprowadzenie uczniów w zagadnienie tolerancji i granic tolerancji,

  - uświadomienie uczniom ważności przejawiania tolerancji wobec drugiego człowieka, wpojenie przekonania o potrzebie bycia tolerancyjnym,

  - wskazanie uczniom przykładów zachowań nietolerancyjnych, kształtowanie umiejętności dostrzegania przejawów nietolerancji.

 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - zna i rozumie pojęcia: tolerancja, nietolerancja, odmienność, szacunek,

  - odróżnia postawę tolerancji od nietolerancji,

  - nabywa umiejętność stosowania w codziennym życiu postawy tolerancji i unika nietolerancyjnych zachowań.

 • Formy zajęć
  - podające i oglądowe: pogadanka, wyjaśnienie, rozmowa kierowana, pokaz multimedialny, 

  - praktycznego działania: zadania do wykonania przez uczniów.

 • Adresat zajęć: uczniowie klas 5-6 szkoły podstawowej 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu