Gra biblioteczna - W labiryncie tajemnic biblioteki

Cele zajęć:
- wzrost motywacji uczniów do nauki i czytania,
- zachęta do czytania
- zachęta do korzystania z różnych źródeł informacji

Zakładane kompetencje uczniów:
- definiuje bibliotekę jako instytucję
- zna zadania biblioteki i bibliotekarza
- zna zasady pracy zespołowej
- orientuje się w przestrzeni bibliotecznej (umiejętność odszukania zbiorów w magazynie oraz czytelni)
- uczeń ze zrozumieniem odczytuje polecenia, rozwiązuje zagadki związane z biblioteką oraz z miastem Wrocławiem

Metody i formy pracy:
Forma gry bibliotecznej, rozmowa kierowana, praca zespołowa w grupach, nauka przez zabawę - rozwiązywanie zagadek w pomieszczeniach bibliotecznych, ćwiczenia interaktywne w LearningApps

Adresat: uczniowie klas I-III szkół podstawowych

Czas trwania zajęć: 90 minut