Internetowe zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w uczeniu się

Zajęcia w cyklu: O mediach, przez media i dla mediów

Internetowe zasoby edukacyjne i ich twórcze wykorzystanie w samokształceniu – zajęcia te, poprzez przedstawione treści, to intensyfikacja promocji korzystania oraz współtworzenia otwartych materiałów edukacyjnych, a także popularyzowania zagadnień związanych z prawem autorskim.

Jest to również okazja do dyskusji nad ideą otwartych zasobów:
- czym jest edukacja oparta na otwartych zasobach?
- jak korzystać z niezliczonych zdigitalizowanych zasobów w muzeach i bibliotekach?

Cele zajęć:
- poznanie otwartych zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie przydatnych do samokształcenia,
- poznanie zasad wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych w zgodzie z prawem oraz licencji Creative Commons.

Zakładane kompetencje uczniów:
Uczeń po zajęciach powinien:
- znać i stosować licencje CC podczas tworzenia i publikowania prac
- wykorzystywać wolne zasoby edukacyjne do samokształcenia

Metody i formy zajęć:
Słowna - rozmowa kierowana
Praktyczna - ćwiczenia związane z określeniem licencji CC

Środki dydaktyczne: filmy edukacyjne, fotografie, prezentacja multimedialna
Adresat zajęć: uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych
Czas trwania: 45 minut