Otwarty umysł

Kreatywność mile widziana! Kierunki realizacji polityki oświatowej wzywają do rozwijania w uczniach kreatywności. Pracodawcy wymagają jej od swoich pracowników. Ale czym jest kreatywność i jaki stan umysłu pozwala odblokować drzemiące w nas pokłady twórczego myślenia? Aby „otworzyć” umysł i obudzić w sobie ciekawość, pomysłowość, musimy uwierzyć w swój potencjał, jak również „rozruszać” mózg. Wykorzystać można w tym celu liczne techniki, intensywnie wspierające twórcze myślenie, które jest niezwykle istotne w procesie rozwojowym uczniów.  

Cel zajęć:    

- omówienie wraz z uczniami podstawowych definicji terminu „otwarty umysł”
- ustalenie cech osoby posiadającej „otwarty umysł”
- rozwijanie twórczego myślenia
- rozbudzanie w uczniach kreatywności i innowacyjności w myśleniu
- rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej uczniów

Zakładane kompetencje uczniów:

- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność współpracy w grupie
- umiejętność logicznego, twórczego myślenia

Metody i formy pracy:

dyskusja, metoda aktywizująca, metoda problemowa, gry dydaktyczne

Poziom edukacyjny:

klasa IV, V szkoły podstawowej

Czas trwania zajęć:

60 min.

Zajęcia są realizowane w bibliotece.