logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Plotka - jak słowa mogą zranić

Cel główny
- kształtowanie odpowiedzialności za swoje słowa

Cele operacyjne lekcji 
a) zdobyte wiadomości przez ucznia

Po zajęciach uczeń powinien:
- rozumieć znaczenie terminów: plotka, plotkarz
- poznać mechanizm powstawania plotki
- umieć wskazać i obiektywnie ocenić rodzaj zasłyszanej informacji
- umieć wskazać skutki plotki w kontaktach międzyludzkich

b) zdobyte umiejętności (postawy)

Po zajęciach uczeń powinien:
- nabyć umiejętność oceniania jakości i prawdziwości wypowiadanych przez siebie słów i kontrolowania swoich wypowiedzi

Metody i techniki pracy
- pogadanka wprowadzająca o znaczeniu słów w życiu człowieka
- dyskusja, burza mózgów
- gry i zabawy dydaktyczne

Formy pracy
- praca w grupach / w parach

Czas trwania zajęć - 60 minut

Zajęcia adresowane do uczniów klas IV-VIZajęcia zgodne z podstawą programową.

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu