Biblioteka miejscem nauki i zabawy

 • Cele zajęć:
  - zapoznanie uczestników z formami działalności biblioteki
  - zapoznanie z różnymi źródłami informacji
  - zapoznaje się z katalogami i bazami biblioteki
  - uświadomienie uczniom, że biblioteka to nie tylko regały z książkami, nauka czy praca ale również miejsce zabawy i spędzania wolnego czasu (gry i zabawy słowne)
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - za pomocą skojarzeń definiuje bibliotekę
  - potrafi skojarzyć obrazki z lekturami szkolnymi oraz ich autorami
  - zna podstawowe elementy/przedmioty, które znajdują się w bibliotece
  - potrafi wymyśleć odpowiednie hasło do promocji biblioteki
 • Formy zajęć:
  - jednostkowa, zbiorowa
  - wykład, metoda podająca, praca z książką, praca z tablicą interaktywną, praca z kartami pracy
  - załącznikami, prezentacja multimedialna-pokaz zdjęć
 • Adresat zajęć: uczniowie klas IV szkoły podstawowej
 • Czas trwania: 60 minut