Biblioteka miejscem nauki i zabawy

Cele zajęć:
- zapoznanie uczestników z formami działalności biblioteki
- zapoznanie z różnymi źródłami informacji
- zapoznaje się z katalogami i bazami biblioteki
- uświadomienie uczniom, że biblioteka to nie tylko regały z książkami, nauka czy praca ale również miejsce zabawy i spędzania wolnego czasu (gry i zabawy słowne)


Zakładane kompetencje uczniów:
- za pomocą skojarzeń definiuje bibliotekę
- potrafi skojarzyć obrazki z lekturami szkolnymi oraz ich autorami
- zna podstawowe elementy/przedmioty, które znajdują się w bibliotece
- potrafi wymyśleć odpowiednie hasło do promocji biblioteki


Formy zajęć:
- jednostkowa, zbiorowa
- wykład, metoda podająca, praca z książką, praca z tablicą interaktywną, praca z kartami pracy
- załącznikami, prezentacja multimedialna-pokaz zdjęć


Adresat zajęć: uczniowie klas IV szkoły podstawowej


Czas trwania: 60 minut