Biblioteka miejscem wielu aktywności

Cel zajęć:
- uczeń poznaje placówkę jako centrum informacji,
- uczeń nabywa umiejętności wyszukiwania źródeł informacji w zasobach DSIE.


Zakładane kompetencje uczniów:
- uczeń potrafi samodzielnie wyszukać dokumenty na interesujący go temat, zamówić je
- zna zasady korzystania z biblioteki


Formy zajęć:
- pokaz, pogadanka, ćwiczenia z komputerem


Adresat zajęć: uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Czas trwania: 45 minut