logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Obszary i formy wspomagania szkół przez DBP


Zadania biblioteki pedagogicznej w ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych

Od roku 2016 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych we Wrocławiu rozszerza zakres działań o:

- organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
- organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,
- organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli

Zapraszamy szkoły i placówki oswiatowe do zorganizowanej współpracy:

- zakończony proces wspomagania to bardzo pomocny materiał dla dyrektora w czasie oceny jego pracy przez nadzór,
- aktualne rozporządzenie ws doskonalenia zawodowego nauczycieli reguluje celowość wydatkowania na proces wspomagania,
- proces wspomagania to idealne narzędzie kształtowania polityki i relacji w gronie pedagogicznym.

Zrealizowane wspomaganie w roku szkolnym 2019/2020 - obszary podjętej współpracy

 Liceum Ogólnokształcące nr VIII we Wrocławiu

- Wsparcie uczniów w przygotowaniu się do egzaminów oraz samodzielnej pracy w oparciu o różne źródła wiedzy – alternatywne metody i techniki uczenia się i pracy z tekstem.
- Popularyzacja edukacji informacyjnej i medialnej – ukazanie roli mediów we współczesnej cywilizacji i wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych.

• Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu
- Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw patriotycznych. 
- Rozwijanie kompetencji informacyjnych i medialnych poprzez wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych, a także zwrócenie uwagi
na bezpieczeństwo w sieci.

• Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu
- Popularyzacja kultury i edukacji czytelniczej poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz wyobraźni i kreatywności, a także umiejętności pracy zespołowej poprzez udział w grach czytelniczych i edukacyjnych.

• Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu
- Popularyzacja kultury i edukacji czytelniczej - rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz wyobraźni i kreatywności. 
- Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

• Szkoła Podstawowa nr 30 we Wrocławiu
- Bezpieczne korzystanie z Internetu oraz urządzeń mobilnych.

Szkoła Podstawowa nr nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju  we Wrocławiu
- Pogłębienie umiejętności wykorzystania metod samokształceniowych.
- Rozwijanie kompetencji z zakresu wiedzy o książce i tworzenia różnego rodzaju treści.

Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 we Wrocławiu
- Kształtowanie postawy szacunku wobec wartości pracy innych ludzi, różnorodności kulturowej.
- Promowanie świadomego korzystania z mediów społecznościowych.

• Szkoła Mistrzostwa Sportowego Junior we Wrocławiu
- Popularyzacja edukacji informacyjnej i medialnej – ukazanie roli mediów we współczesnej cywilizacji i wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy
- Pogłębienie umiejętności wykorzystania metod samokształceniowych.
- Rozwijanie kompetencji medialnych w zakresie tworzenia oraz krytycznego odbioru treści publikowanych w mediach.
- Doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie.

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rzeplinie
- Edukacja matematyczna w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym.

• Szkoła Podstawowa w Sadkowie
- Jak poprawić efektywność rozwijania kompetencji matematycznych uczniów?

Przedszkole nr 35 we Wrocławiu
Wspólnie określono cele:
- Dzieci aktywnie uczestniczą w różnych formach popularyzujących czytelnictwo. Oswajają się z książkami, uczestniczą w zajęciach głośnego czytania i uczą się ilustrować bajki oraz je opowiadać.
- Nauczyciele mają łatwiejszy dostęp do najnowszej literatury, który ukierunkuje proces samokształcenia i ułatwi stosowanie właściwych metod w pracy z dziećmi - edukacja i pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna.

Proponowane formy wspomagania

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu od wielu lat pokazuje rolę nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie uczenia (się), promuje działania związane z kształtowaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, propaguje metody i narzędzia służące nowoczesnemu uczeniu się a także pokazuje przykłady działań wspierających nauczycieli i szkoły w pracy z TIK.

Formy wspomagania:

- Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019-2020
* szkolenia i warsztaty dla nauczycieli
* zajęcia edukacyjne dla uczniów
- Gromadzenie i udostępnianie w palcówkach literatury zgodnie z potrzebami.
- Opracowanie minipakietów tematycznych w oparciu o zasoby dolnośląskiej sieci bibliotek pedagogicznych.
- Współpraca ze środowiskiem - uczestnictwo w akcjach czytelniczych, współorganizowanie konkursów, wystaw, spotkań.

Proponowane przez DBP we Wrocławiu formy wsparcia będą dostosowywane do potrzeb Państwa placówki. W ramach realizacji oferty wspólnie opracujemy cele wspomagania, zadania do realizacji oraz formy pracy. Wsparcie może obejmować konsultacje zbiorowe i indywidualne, w tym wykorzystanie platformy edukacyjnej.

Zapraszamy do korzystania z naszego Programu wspomagania – wystarczy się zgłosić do Biblioteki, ustalić zasady udziału placówki.

Realizacja programu jest dla placówki nieodpłatna, jedynym kosztem jest zwrot za dojazd do placówki.

Obszary wspomagania

Oferta Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu wpisuje się w wymagania państwa wobec szkół i placówek oraz kierunki rozwoju polityki oświatowej:

- Kompetencje kluczowe w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej
- Zastosowanie technologii informacyjnej w pracy szkoły/placówki
- Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów

Proponowane obszary wspomagania:

- Popularyzacja kultury czytelniczej
- Popularyzacja edukacji czytelniczej - rozwijanie wiedzy na temat dostępnych zasobów informacyjnych np. polskich bibliotek cyfrowych oraz kształcenie kompetencji czytelniczych, niezbędnych do odbioru tekstów literackich, naukowych i popularnonaukowych
- Popularyzacja edukacji medialnej - ukazanie roli mediów we współczesnej cywilizacji i wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych
- Popularyzacja edukacji informacyjnej - kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji oraz analizy informacji
- Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy biblioteki szkolnej
- Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych
- Wykorzystanie platformy edukacyjnej w pracy nauczyciela
- Podnoszenie umiejętności posługiwania się pakietem Office w pracach nauczycieli na rzecz placówki
- Bezpieczeństwo w sieci – przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z korzystania sieci
- Nauczyciel 45+ - podnoszenie kompetencji pracowników placówki w obszarze obsługi nowych technologii
- Otwarte zasoby edukacyjne - szansą dla edukacji
- Licencje Creative Commons i prawo autorskie w szkole

Proponowaną ofertę dostosowujemy do potrzeb placówki. 

O wspomaganiu

Nowoczesne wspomaganie uznaje szkołę za organizację uczącą się. Uwzględnia indywidualne perspektywy i potrzeby poszczególnych grup społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, rodziców czy instytucji środowiska lokalnego, ale skupia się na wypracowaniu takiego planu rozwoju, który będzie najkorzystniejszy dla szkoły jako całości.

Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój. Oznacza to, że dyrektor i nauczyciele chcą uczestniczyć w całym procesie: dobrowolnie wybierają obszar objęty wspomaganiem oraz wzajemnie motywują się do samodzielnej i zespołowej pracy. Wymieniają się doświadczeniem z nauczycielami i dyrektorami z innych szkół, a także wspólnie wypracowują rozwiązania, które wdrażają do praktyki szkolnej.

Instytucje systemu wspomagania są partnerami szkoły. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli współpracują ze sobą i dzięki temu przygotowują kompleksową ofertę rozwoju. Pracownicy tych instytucji towarzyszą szkole na każdym etapie procesu wspomagania.1

1  Więcej - strona www ORE

 

Zapraszamy do współpracy

 

Kontakt: Beata Malentowicz, tel. 713772819, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

CC wspomaganie

O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały umieszczone w zakładce Wspomaganie są dostępne na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska  

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                    logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu