logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Obszary i formy wspomagania szkół przez DBP


Zadania biblioteki pedagogicznej w ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych

Od roku 2016 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych we Wrocławiu rozszerza zakres działań o:

- organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
- organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,
- organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli

Zapraszamy szkoły i placówki oswiatowe do zorganizowanej współpracy:

- zakończony proces wspomagania to bardzo pomocny materiał dla dyrektora w czasie oceny jego pracy przez nadzór,
- aktualne rozporządzenie ws doskonalenia zawodowego nauczycieli reguluje celowość wydatkowania na proces wspomagania,
- proces wspomagania to idealne narzędzie kształtowania polityki i relacji w gronie pedagogicznym.

Zrealizowane wspomaganie w roku szkolnym 2018/2019 - obszary podjętej współpracy

 Liceum Ogólnokształcące nr VIII we Wrocławiu
- Popularyzacja edukacji informacyjnej – kształtowanie umiejętności wyszukiwania oraz selekcji źródeł informacji pomocnych w samokształceniu w zgodzie z prawem autorskim.
- Wsparcie uczniów w przygotowaniu się do egzaminów oraz samodzielnej pracy w oparciu o różne źródła wiedzy – alternatywne metody i techniki uczenia się i pracy z tekstem.
- Popularyzacja edukacji medialnej – ukazanie roli mediów we współczesnej cywilizacji i wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych a także zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w sieci.

• Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu
- Popularyzacja czytelnictwa.
- Promocja wartości patriotycznych – popularyzacja kierunków polityki oświatowej.
- Rozwijanie kompetencji medialnych uczniów poprzez dbałość o relacje w sieci i bezpieczne korzystanie z internetu.

• Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu
- Pełniejsze poznanie własnej kultury i dziedzictwa historycznego poprzez realizację edukacji patriotycznej i regionalnej.
- Popularyzacja kultury i edukacji czytelniczej poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz wyobraźni i kreatywności, a także umiejętności pracy zespołowej poprzez udział w grach literackich i edukacyjnych.
- Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich.

• Szkoła Podstawowa nr 3 we Wrocławiu
- Rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych uczniów. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z sieci.
- Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
- Popularyzacja czytania, kreatywności i twórczego myślenia.
- Poszerzenie wiedzy o regionie i świecie.

• Szkoła Podstawowa nr 30 we Wrocławiu
- Popularyzacja kultury i edukacji czytelniczej - rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz wyobraźni i kreatywności.
- Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec innych.
- Pogłębienie umiejętności wykorzystania metod samokształceniowych.

Szkoła Podstawowa nr 83 we Wrocławiu
- Rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych uczniów - bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z sieci.
- Pogłębienie umiejętności wykorzystania metod samokształceniowych.
- Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.

Przedszkole nr 12 we Wrocławiu
Wspólnie określono cele:
- Dzieci aktywnie uczestniczą w różnych formach popularyzujących czytelnictwo. Oswajają się z książkami, uczestniczą w zajęciach czytelniczych w zakresie rozwijania kompetencji społecznych.
- Minipakiety tematyczne oraz dostęp nauczycieli do najnowszej literatury ukierunkuje proces samokształcenia i ułatwi stosowanie właściwych form i metod w pracy z dziećmi w zakresie wdrażania i kształtowania kompetencji przyrodniczych.

Przedszkole nr 35 we Wrocławiu
Wspólnie określono cele:
- Dzieci aktywnie uczestniczą w różnych formach popularyzujących czytelnictwo. Oswajają się z książkami, uczestniczą w zajęciach głośnego czytania i, uczą się ilustrować bajki i je opowiadać.
- Nauczyciele mają łatwiejszy dostęp do najnowszej literatury, który ukierunkuje proces samokształcenia i ułatwi stosowanie właściwych metod w pracy z dziećmi.

Proponowane formy wspomagania

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu od wielu lat pokazuje rolę nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie uczenia (się), promuje działania związane z kształtowaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, propaguje metody i narzędzia służące nowoczesnemu uczeniu się a także pokazuje przykłady działań wspierających nauczycieli i szkoły w pracy z TIK.

Formy wspomagania:

- Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019-2020
* szkolenia i warsztaty dla nauczycieli
* zajęcia edukacyjne dla uczniów
- Gromadzenie i udostępnianie w palcówkach literatury zgodnie z potrzebami.
- Opracowanie minipakietów tematycznych w oparciu o zasoby dolnośląskiej sieci bibliotek pedagogicznych.
- Współpraca ze środowiskiem - uczestnictwo w akcjach czytelniczych, współorganizowanie konkursów, wystaw, spotkań.

Proponowane przez DBP we Wrocławiu formy wsparcia będą dostosowywane do potrzeb Państwa placówki. W ramach realizacji oferty wspólnie opracujemy cele wspomagania, zadania do realizacji oraz formy pracy. Wsparcie może obejmować konsultacje zbiorowe i indywidualne, w tym wykorzystanie platformy edukacyjnej.

Zapraszamy do korzystania z naszego Programu wspomagania – wystarczy się zgłosić do Biblioteki, ustalić zasady udziału placówki.

Realizacja programu jest dla placówki nieodpłatna, jedynym kosztem jest zwrot za dojazd do placówki.

Obszary wspomagania

Oferta Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu wpisuje się w wymagania państwa wobec szkół i placówek oraz kierunki rozwoju polityki oświatowej:

- Kompetencje kluczowe w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej
- Zastosowanie technologii informacyjnej w pracy szkoły/placówki
- Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów

Proponowane obszary wspomagania:

- Popularyzacja kultury czytelniczej
- Popularyzacja edukacji czytelniczej - rozwijanie wiedzy na temat dostępnych zasobów informacyjnych np. polskich bibliotek cyfrowych oraz kształcenie kompetencji czytelniczych, niezbędnych do odbioru tekstów literackich, naukowych i popularnonaukowych
- Popularyzacja edukacji medialnej - ukazanie roli mediów we współczesnej cywilizacji i wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych
- Popularyzacja edukacji informacyjnej - kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji oraz analizy informacji
- Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy biblioteki szkolnej
- Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych
- Wykorzystanie platformy edukacyjnej w pracy nauczyciela
- Podnoszenie umiejętności posługiwania się pakietem Office w pracach nauczycieli na rzecz placówki
- Bezpieczeństwo w sieci – przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z korzystania sieci
- Nauczyciel 45+ - podnoszenie kompetencji pracowników placówki w obszarze obsługi nowych technologii
- Otwarte zasoby edukacyjne - szansą dla edukacji
- Licencje Creative Commons i prawo autorskie w szkole

Proponowaną ofertę dostosowujemy do potrzeb placówki. 

O wspomaganiu

Nowoczesne wspomaganie uznaje szkołę za organizację uczącą się. Uwzględnia indywidualne perspektywy i potrzeby poszczególnych grup społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, rodziców czy instytucji środowiska lokalnego, ale skupia się na wypracowaniu takiego planu rozwoju, który będzie najkorzystniejszy dla szkoły jako całości.

Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój. Oznacza to, że dyrektor i nauczyciele chcą uczestniczyć w całym procesie: dobrowolnie wybierają obszar objęty wspomaganiem oraz wzajemnie motywują się do samodzielnej i zespołowej pracy. Wymieniają się doświadczeniem z nauczycielami i dyrektorami z innych szkół, a także wspólnie wypracowują rozwiązania, które wdrażają do praktyki szkolnej.

Instytucje systemu wspomagania są partnerami szkoły. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli współpracują ze sobą i dzięki temu przygotowują kompleksową ofertę rozwoju. Pracownicy tych instytucji towarzyszą szkole na każdym etapie procesu wspomagania.1

1  Więcej - strona www ORE

 

Zapraszamy do współpracy

 

Kontakt: Beata Malentowicz, tel. 713772819, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

CC wspomaganie

O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały umieszczone w zakładce Wspomaganie są dostępne na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska  

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu