logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Obszary i formy wspomagania szkół przez DBP


Zadania biblioteki pedagogicznej w ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych

Od roku 2016 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych we Wrocławiu rozszerza zakres działań o:

- organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
- organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,
- organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli

Zapraszamy szkoły i placówki oswiatowe do zorganizowanej współpracy. 

Zrealizowane wspomaganie w roku szkolnym 2017/2018 - obszary podjętej współpracy

• Liceum Ogólnokształcące nr VIII we Wrocławiu
- Popularyzacja czytelnictwa

- Popularyzacja edukacji medialnej – ukazanie roli mediów we współczesnej cywilizacji i wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych a także zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w sieci.
- Popularyzacja zagadnień związanych z prawem autorskim, pracy i ochrony danych osobowych.

 Liceum Ogólnokształcące nr X we Wrocławiu
- Popularyzacja edukacji informacyjnej – kształtowanie umiejętności wyszukiwania oraz selekcji źródeł informacji pomocnych w samokształceniu w zgodzie z prawem autorskim.
- Wsparcie uczniów w przygotowaniu się do egzaminów oraz samodzielnej pracy w oparciu o różne źródła wiedzy – alternatywne metody uczenia się.

• Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu
- Popularyzacja czytelnictwa oraz wiedzy o kulturze
- Rozwijanie kompetencji medialnych uczniów poprzez dbałość o relacje w sieci i bezpieczne korzystanie z Internetu

• Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu
- Pełniejsze poznanie własnej kultury i dziedzictwa historycznego poprzez realizację edukacji regionalnej
- Popularyzacja kultury i edukacji czytelniczej
- Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz wyobraźni i kreatywności, a także umiejętności pracy zespołowej poprzez udział w grach literackich

• Szkoła Podstawowa nr 3 we Wrocławiu
- Bezpieczeństwo w sieci – przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z korzystania sieci
- Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły
- Promocja edukacji globalnej, kreatywności i twórczego myślenia

• Szkoła Podstawowa nr 30 we Wrocławiu
- Popularyzacja kultury i edukacji czytelniczej - rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz wyobraźni i kreatywności
- Promocja edukacji globalnej jako część kształcenia obywatelskiego i wychowania, której celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości 
- Kształtowanie umiejętności informacyjnych poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 we Wrocławiu
- Wzmocnienie wychowawczej roli placówki
- Odpowiedzialne korzystanie z mediów
- Metody pracy z uczniami – praca w grupie jako współpraca, odpowiedzialność i podejmowanie decyzji
- Popularyzacja kultury i edukacji czytelniczej oraz bibliotecznej

Przedszkole nr 12 we Wrocławiu
- Budowanie systemu wartości dziecka poprzez realizację zajęć czytelniczych poruszających tematykę wychowawczą
- Pogłębianie wiedzy na temat pracy z dziećmi poprzez szybki i łatwy dostęp do aktualnych materiałów oraz nowych wydawnictw dotyczących obrzędów i tradycji ludowych, wychowania patriotycznego i obywatelskiego oraz edukacji regionalnej

Przedszkole nr 35 we Wrocławiu
- Budowanie systemu wartości dziecka poprzez zajęcia czytelnicze poruszających tematykę wychowawczą
- Pogłębianie wiedzy na temat nauki czytania dzieci najmłodszych poprzez przygotowanie pakietu edukacyjnego
- Poszerzających wiedzy i umiejętności związanych z różnymi zagadnieniami dydaktycznymi i wychowawczymi poprzez przygotowanie wydawnictw zgodnie z zapotrzebowaniem

Proponowane formy wspomagania

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu od wielu lat pokazuje rolę nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie uczenia (się), promuje działania związane z kształtowaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, propaguje metody i narzędzia służące nowoczesnemu uczeniu się a także pokazuje przykłady działań wspierających nauczycieli i szkoły w pracy z TIK.

Formy wsparcia:
Oferta na rok szkolny 2016/2017
Blank Print Document Untitled Page 2 kopiaBlank Print Document Untitled Page 2
- Gromadzenie i udostępnianie w palcówkach literatury zgodnie z potrzebami.
- Opracowanie minipakietów tematycznych w oparciu o zasoby dolnośląskiej sieci bibliotek pedagogicznych.
- Współpraca ze środowiskiem - uczestnictwo w akcjach czytelniczych, współorganizowanie konkursów, wystaw, spotkań.

Proponowane przez DBP we Wrocławiu formy wsparcia będą dostosowywane do potrzeb Państwa placówki. W ramach realizacji oferty wspólnie opracujemy cele wspomagania, zadania do realizacji oraz formy pracy. Wsparcie może obejmować konsultacje zbiorowe i indywidualne, w tym wykorzystanie platformy edukacyjnej.

Zapraszamy do korzystania z naszego Programu wsparcia – wystarczy się zgłosić do Biblioteki, ustalić zasady udziału placówki.

Realizacja programu jest dla placówki nieodpłatna.

Obszary wspomagania

Oferta Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu wpisuje się w wymagania państwa wobec szkół i placówek:

 • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający się uczeniu się.
 • Uczniowie są aktywni.
 • Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 • Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
 • Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
 • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • Promowana jest wartość edukacji.
 • Respektowane są normy społeczne.
 • Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Proponowane obszary współpracy:

 • Popularyzacja kultury czytelniczej
 • Popularyzacja edukacji czytelniczej - rozwijanie wiedzy na temat dostępnych zasobów informacyjnych np. polskich bibliotek cyfrowych oraz kształcenie kompetencji czytelniczych, niezbędnych do odbioru tekstów literackich, naukowych i popularnonaukowych
 • Popularyzacja edukacji medialnej - ukazanie roli mediów we współczesnej cywilizacji i wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych
 • Popularyzacja edukacji informacyjnej - kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji oraz analizy informacji
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy biblioteki szkolnej
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych
 • Wykorzystanie platformy edukacyjnej w pracy nauczyciela
 • Podnoszenie umiejętności posługiwania się pakietem Office w pracach nauczycieli na rzecz placówki
 • Bezpieczeństwo w sieci – przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z korzystania sieci
 • Nauczyciel 45+ - podnoszenie kompetencji pracowników placówki w obszarze obsługi nowych technologii
 • Otwarte zasoby edukacyjne - szansą dla edukacji
 • Licencje Creative Commons i prawo autorskie w szkole

Proponowaną ofertę dostosowujemy do potrzeb placówki. 

O wspomaganiu

Nowoczesne wspomaganie uznaje szkołę za organizację uczącą się. Uwzględnia indywidualne perspektywy i potrzeby poszczególnych grup społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, rodziców czy instytucji środowiska lokalnego, ale skupia się na wypracowaniu takiego planu rozwoju, który będzie najkorzystniejszy dla szkoły jako całości.

Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój. Oznacza to, że dyrektor i nauczyciele chcą uczestniczyć w całym procesie: dobrowolnie wybierają obszar objęty wspomaganiem oraz wzajemnie motywują się do samodzielnej i zespołowej pracy. Wymieniają się doświadczeniem z nauczycielami i dyrektorami z innych szkół, a także wspólnie wypracowują rozwiązania, które wdrażają do praktyki szkolnej.

Instytucje systemu wspomagania są partnerami szkoły. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli współpracują ze sobą i dzięki temu przygotowują kompleksową ofertę rozwoju. Pracownicy tych instytucji towarzyszą szkole na każdym etapie procesu wspomagania.1

1 Więcej - strona www ORE

 

Zapraszamy do współpracy

Kontakt: Beata Malentowicz, tel. 713772819, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CC wspomaganie

O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały umieszczone w zakładce Wspomaganie są dostępne na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska  

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa