Zgorzelec logo
 
 
Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip

Ochrona Danych Osobowych

Anna Bąk
Inspektor Ochrony Danych
kom: 603 154 875
siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

 Klauzula pozyskiwania danych osobowych przy zapisie do Biblioteki

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych          w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec.
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Bąk, kom: 603 154 875
  siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia,  Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. 2018. poz. 574),  Ustawy z dnia               14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2018 poz. 996 i 1000), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369), Regulaminu udostępniania zbiorów w Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Zgorzelcu oraz udzielonej zgody czytelnika w celu wypożyczania zbiorów, zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres dziesięciu lat od ostatniej aktywności (ostatnie wypożyczenie lub zwrot).
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zapisania do Biblioteki oraz skorzystania z jej zasobów         i usług.
 • Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu ustalenia limitów wypożyczeń i terminów zwrotu.