Zgorzelec logo
 
 
Herb Województwa Dolnośląskiego        

O nas

Misja Biblioteki

 • Pełnienie roli ośrodka informacji pedagogicznej i oświatowej w swoim środowisku.
 • Zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji potrzebnej nauczycielom i innym czytelnikom do pracy zawodowej, doskonalenia zawodowego i dokształcania się.
 • Współpraca z innymi placówkami oświatowymi mająca na rzecz podwyższania jakości usług edukacyjnych.
 • Współpraca z innymi bibliotekami, tworzącymi ogólnopolską sieć biblioteczną, na rzecz rozwoju i przepływu informacji i materiałów bibliotecznych.
 • Propagowanie idei kształcenia ustawicznego.

Zbiory biblioteczne

Biblioteka Pedagogiczna w Zgorzelcu gromadzi pozycje z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i innych dziedzin wiedzy, zgodnie z programami szkolnymi i programami kształcenia nauczycieli oraz zapotrzebowaniem użytkowników.

 • Nauczyciele znajdą w naszych zbiorach materiały potrzebne do pracy w szkole, przewodniki metodyczne, scenariusze lekcji, publikacje z zakresu reformy oświaty i innowacji pedagogicznych.
 • Studenci znajdą w naszych zbiorach podręczniki, dzieła naukowe, opracowania z różnych dziedzin wiedzy.
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uzyskają pomoc w poszukiwać materiałów do samokształcenia, tworzenia prezentacji maturalnych, pracy z lekturami szkolnymi.
 • Rodzice, opiekunowie zainteresowani pogłębieniem wiedzy z zakresu wychowania znajdą ciekawe poradniki dotyczące umiejętności rodzicielskich.

W strukturze naszych zbiorów wydzielony jest dział zbiorów regionalnych, w którym gromadzone są różnego rodzaju publikacje tematycznie związane ze Zgorzelcem, powiatem zgorzeleckim oraz miejscowościami naszego powiatu.

W swoich zbiorach Biblioteka posiada czasopisma z pedagogiki ogólnej, specjalnej, psychologii, a także czasopisma społeczno-polityczne oraz z zakresu bibliotekoznawstwa.

Biblioteka poleca swoim użytkownikom zbiory specjalne. Są to głównie zbiory o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i informacyjnym, takie jak:

 • filmy dokumentalne i edukacyjne prezentujące problemy dzieci i młodzieży (szczególnie polecane na lekcje wychowawcze, spotkaniach z rodzicami i radach pedagogicznych),
 • dokumenty dźwiękowe,
 • dokumenty elektroniczne - multimedialne encyklopedie, informatory, komputerowe podręczniki.

Zasób biblioteki jest systematycznie powiększany o nowości wydawnicze. Dostęp do księgozbioru ułatwia katalog online, poprzez który czytelnicy mogą zamawiać materiały biblioteczne .

Historia Biblioteki w datach

 • 1954 r.

Biblioteka rozpoczyna swoją działalność, wspomagając pracę szkół. Swoją siedzibę miała w budynku w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, zajmując jeden mały, ogrzewany piecem pokój. Wyposażenie jej to 4 regały biblioteczne, stół, krzesło, półka na czasopisma. W roku otwarcia z jej księgozbioru korzystało 48 czytelników, ale już rok później 140. Biblioteka działa w strukturze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej we Wrocławiu i nosi nazwę Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Zgorzelcu

 

 • 1963 r.

Biblioteka otrzymała nowy większy lokal, o ogólnej powierzchni 43,5 m2 , usytuowany na II piętrze przy ulicy Staszica 11. W nowych pomieszczeniach wyodrębniono magazyn i wypożyczalnię z kącikiem czytelnianym. W tym roku biblioteka posiadała 261 czytelników.

 

 • 1972 r.

Ze względu na przeciążenie stropów, na przełomie stycznia i lutego bibliotekę przeniesiono do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ulicy Bohaterów Związku Walki Młodych 10. Mimo iż otrzymany lokal był już znacznie większy (70m2), jego piwniczne usytuowanie było niekorzystne. Pomieszczenia okazały się mało słoneczne i wilgotne oraz nie stwarzały możliwości do wyodrębnienia czytelni.

 

 • 1976 r.

Ze względu na nowy podział administracyjny kraju, nadzór na biblioteką sprawuje Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Jeleniej Górze. Oficjalna nazwa brzmi: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Jeleniej Górze Filia w Zgorzelcu.

 

 • 1977 r.

Nową siedzibę biblioteka znajduje w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgorzelcu przy ulicy Bohaterów Walki Młodych 10, gdzie zajmuje pomieszczenia o powierzchni 140 m2 i 60m2 korytarza. Po raz pierwszy stworzono bibliotece dobre warunki do wypełniania jej statutowych zadań. Mimo dobrych warunków, korzystnego usytuowania podjęta została decyzja o przeniesieniu biblioteki. Powodem była wzrastająca liczba uczniów szkoły, w której biblioteka była zlokalizowana.

 

 • 1982 r.

Przeprowadzono zbiory do pomieszczeń należących do Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 16. Biblioteka znalazła się na obrzeżach miasta. W czterech pomieszczeniach, o ogólnej powierzchni 147m2 położonych na parterze, zorganizowano wypożyczalnię z katalogami, magazyn, czytelnię i pokój opracowania.

 

 • 1999 r.

Biblioteka w Zgorzelcu ponownie przechodzi pod nadzór biblioteki wrocławskiej i nazywa się: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze Filia w Zgorzelcu.

 

 • 2001 r.

Biblioteka w Zgorzelcu weszła w strukturę Powiatowego Centrum Edukacyjnego. Jej oficjalna nazwa brzmiała: Powiatowe Centrum Edukacyjna Biblioteka Pedagogiczna w Zgorzelcu.

 

 • 2002 r.

Nastąpiła kolejna zmiana lokalizacji. Biblioteka otrzymała pomieszczenia zaadaptowane do jej potrzeb w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa przy ulicy Powstańców Śląskich 1 - na II piętrze w budynku po byłym internacie. Poprawiły się warunki pracy bibliotekarzy oraz użytkowników. Metraż zajmowanych pomieszczeń wynosi 267 m2. W nowym miejscu powstała z prawdziwego zdarzenia czytelnia z komputerami, Internetem, kserokopiarką, skanerem. Zakupiono nowe wyposażenie do wypożyczalni i czytelni (regały, stoliki, krzesła).

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakupił dla sieci dolnośląskich bibliotek pedagogicznych zintegrowany program biblioteczny Aleph. Od tej chwili pod przewodnictwem Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu rozpoczął się proces komputeryzacji placówek i tworzenia DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI EDUKACYJNEJ. Biblioteka w Zgorzelcu czynnie uczestniczy w tym procesie.

 

 • 2011 r.

Po likwidacji Powiatowego Centrum Edukacyjnego, z dniem 1 września biblioteka działa w strukturze Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu. Oficjalna nazwa: Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.