Zgorzelec logo
 
 
Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

Regulamin biblioteki

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
w Zgorzelcu

I. PRZEPISY OGÓLNE


§ 1.

Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Zgorzelcu zwana dalej Biblioteką jest placówką oświatową służącą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, placówek oświatowych, w tym bibliotek szkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

§ 2.

Biblioteka działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.2006 Nr 97 poz. 674 z późn. zm).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. poz. 369).

4. Statut Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Wrocław 2013.

5. Statut Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.

§ 3.

Organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki.

§ 4.

Biblioteka działa w ramach Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.

§ 5.

Biblioteka obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu zgorzeleckiego.

§ 6.

Biblioteka wchodzi w skład sieci bibliotek pedagogicznych województwa dolnośląskiego współpracujących w ramach Dolnośląskiego Systemu Informacji Edukacyjnej (DSiE), budowanego w oparciu o zintegrowany program biblioteczny Aleph. 
Strategię Systemu opracowuje dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, który:

1. Wyznacza zadania, koordynuje i monitoruje DSiE.

2. Organizuje doskonalenie nauczycieli bibliotekarzy, pracujących w bibliotekach sieci, w ramach przyjętej strategii Systemu.

3. Dokonuje analiz i ocen dotyczących wyników pracy bibliotek.

4. Wnioskuje do władz w sprawach wymagających wsparcia, zmian lub interwencji.

 

§ 7.

Biblioteka działa przez cały rok, jest placówką, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
Biblioteka jest czynna:
  

 

          
poniedziałek 10:30 - 17:00
wtorek 10:30 - 17:00
      środa 08:00 - 15:00
czwartek 10:30 - 17:00
piątek 10:30 - 17:00

W miesiącach lipiec i sierpień godziny otwarcia Biblioteki ulegają zmianie. Informacja o zmianie zamieszczana jest na stronie internetowej i w Bibliotece.

§ 8.

Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Wypożyczalni i Czytelni Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Zgorzelcu mają wszyscy zainteresowani.

§ 9.

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

§ 10.

Opłaty pobierane są jedynie za:
- wydanie karty bibliotecznej,
- roczną prolongatę konta bibliotecznego,
- wydanie duplikatu karty bibliotecznej,
- niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek, płyt CD i DVD, kaset VHS,
- zagubienie lub zniszczenie książek, płyt CD i DVD, kaset VHS.


§ 11.

Wysokość opłat jest podana w Załącznikach do niniejszego regulaminu:
- Załącznik nr 1 - Cennik usług,
- Załącznik nr 2 - Zasady przeliczania wartości zagubionych lub zniszczonych książek, płyt CD i DVD, kaset VHS.

§ 12.

 

Wpłaty dokonywane są bezpośrednio na konto Biblioteki:

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
ul. Powstańców Śląskich 1
59-900 Zgorzelec
Nr konta bankowego:
93 1160 2202 0000 0001 9421 1463

§ 13.

Zbiory Biblioteki podlegają przepisom o ochronie własności społecznej. Korzystający ze zbiorów są odpowiedzialni za wszystkie straty powstałe z ich winy.

§ 14.

Użytkowników Czytelni i Wypożyczalni obowiązuje:
- zachowanie ciszy,
- zakaz używania telefonów komórkowych,
- zakaz kopiowania zbiorów przy użyciu prywatnych urządzeń elektronicznych,
- zakaz palenia tytoniu,
- zakaz spożywania posiłków.

II ZADANIA BIBLIOTEKI


§ 15.

Podstawowe zadania Biblioteki określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. poz. 369.

§ 16.

Zadania dotyczące DSiE określa dyrektor DBP.

§ 17.

Szczegółowe zadania Biblioteki i nauczycieli bibliotekarzy określa dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.

III UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW


§ 18.
Zapis do Biblioteki

Zapisu do Biblioteki dokonuje się w Wypożyczalni.

 

§ 19.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

1. Nauczyciele i nauczyciele akademiccy: dowód osobisty, oświadczenie nauczyciela                  o zatrudnieniu - Załącznik nr 5 - Oświadczenie nauczyciela o zatrudnieniu.

2. Studenci: dowód osobisty, indeks lub legitymacja studencka.

3. Słuchacze szkół pomaturalnych i policealnych: dowód osobisty, legitymacja szkolna.

4. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: dowód osobisty, legitymacja szkolna.

5. Inni: dowód osobisty.

 

§ 20.

Zapisujący się do Biblioteki zobowiązany jest do:

1. Zapoznania się z Regulaminem udostępniania zbiorów Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Zgorzelcu.

2. Złożenia pisemnego zobowiązania jego przestrzegania - Załącznik nr 3 - Oświadczenie czytelnika o znajomości Regulaminu udostępniania zbiorów Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Zgorzelcu.

3. Podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 4 - Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.

4. Zgłaszania wszelkich zmian w podanych danych osobowych.

§ 21.

Karta Biblioteczna

1. Karta biblioteczna Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej wykupiona przez użytkownika w jednej z bibliotek pedagogicznych na terenie województwa dolnośląskiego jest ważna w pozostałych placówkach, w których użytkownik założył konto czytelnicze.

2. Użytkownik opłaca prolongatę konta czytelniczego po upływie jednego roku od daty zapisu - Załącznik nr 1 - Cennik usług.

3. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni osobiście, telefonicznie (tel. 75 77 56 951) lub pocztą elektroniczną (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

4. Za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie odpowiada właściciel karty.

§ 22.

Zamawianie zbiorów

1. Użytkownik Biblioteki ma do dyspozycji bazy i katalogi w systemie Aleph. Zamawianie zbiorów zarówno do Wypożyczalni, jak i do Czytelni odbywa się poprzez OPAC WWW, telefonicznie lub osobiście w Bibliotece.

2. Jeżeli czytelnik nie pamięta hasła do swojego konta, musi skontaktować się z Biblioteką.

3. Użytkownik może zarezerwować książki, płyty CD i DVD, kasety VHS będące aktualnie wypożyczone.

4. Użytkownik może sprawdzić stan swojego konta na stronie www systemu Aleph   (https://aleph.dbp.wroc.pl).

5. Realizacja zamówień odbywa się bezpośrednio w Wypożyczalni i Czytelni. Zamówienia złożone 10 min. przed zamknięciem Biblioteki są realizowane w dniu następnym.

§ 23.

Wypożyczanie zbiorów

1. Nauczyciele - mogą jednorazowo wypożyczyć 8 książek, 3 płyty CD i DVD oraz 3 kasety VHS na okres 2 miesiący.

2. Nauczyciele studiujący - mogą jednorazowo wypożyczyć 10 książek,3 płyty CD i DVD oraz  3 kasety VHS na okres 2 miesiący.

3. Studenci - mogą jednorazowo wypożyczyć 6 książek, 3 płyty CD i DVD oraz 3 kasety VHS na okres 1 miesiąca.

4. Uczniowie i inni czytelnicy - mogą jednorazowo wypożyczyć 4 książki, 3 płyty CD i DVD oraz 3 kasety VHS na okres 1 miesiąca.

5. Zamówione zbiory Wypożyczalnia rezerwuje przez 4 dni.

6. Użytkownik ma prawo prolongować wypożyczone książki, płyty CD i DVD, kasety VHS:
- samodzielnie poprzez swoje konto, jeżeli nie został przekroczony termin zwrotu,
- telefonicznie pod nr 75 77 56 951,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- osobiście w Wypożyczalni, 
na ten sam okres, na który zostały wypożyczone, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innego użytkownika. Prolongaty realizowane drogą elektroniczną są potwierdzane e-mailem z nowym terminem zwrotu. Prolongatę można powtarzać na tych samych warunkach. Łączny okres wypożyczenia nie może przekroczyć 1 roku.

7. Użytkownik, który ma na koncie książki, płyty CD i DVD, kasety VHS, których termin zwrotu upłynął, nie może wypożyczyć następnych pozycji w bibliotekach pedagogicznych województwa dolnośląskiego do czasu zwrotu przetrzymanych zbiorów i uregulowania należnej kwoty kary.
Użytkownikowi, którzy przy zapisie podał adres poczty elektronicznej, Biblioteka wysyła przypomnienie o terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Powiadomienia te mają charakter pomocniczy i informacyjny, a niedostarczenie ich do skrzynki poczty elektronicznej użytkownika nie stanowi podstawy do obniżenia lub anulowania naliczonej opłaty za przetrzymanie.

8. Użytkownik, który zwrócił zbiory, ale nie zapłacił kary za ich przetrzymanie, nie może korzystać z Wypożyczalni do czasu uregulowania należnej kwoty kary.

9. Wypożyczalnia pobiera karę pieniężną za każdy dzień roboczy przetrzymania książki, płyty CD i DVD, kasety VHS, nie wliczając dni zamknięcia biblioteki. Wysokość opłaty jest określona w Załączniku nr 1 - Cennik usług.

10. Użytkownikowi, który nie oddał w terminie wypożyczonych książek, płyt CD i DVD, kaset VHS Biblioteka wysyła pierwsze upomnienie elektroniczne, drugie upomnienie pisemne listem poleconym.
W przypadku nie wywiązania się czytelnika ze zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Biblioteka może domagać się zrekompensowania szkody na drodze prawnej.

11. Za wysłanie upomnienia Użytkownikowi zalegającemu ze zwrotem zbiorów Wypożyczalnia pobiera opłatę w wysokości określonej w Załączniku nr 1 - Cennik usług.

12. Użytkownicy Biblioteki otrzymują potwierdzenie rozliczenia z Biblioteką wyłącznie przy czystych kontach.

§ 24.

Wypożyczanie przez wypożyczalnię międzybiblioteczną

1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni międzybibliotecznej mają wszyscy aktualnie zapisani użytkownicy biblioteki.

2. Biblioteka sprowadza z bibliotek krajowych zbiory, których nie ma w bibliotekach w Zgorzelcu.

3. Zamówienia na sprowadzenie zbiorów należy składać :
- telefonicznie pod nr 75 77 56 951
lub
- za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub
- osobiście w Wypożyczalni.

4. Zbiory sprowadzone udostępniane są tylko w Czytelni.

5. Ze zbiorów Użytkownik może korzystać w terminie określonym przez bibliotekę wypożyczającą.

6. Koszty związane ze sprowadzeniem zbiorów z innych bibliotek pokrywa użytkownik.

7. Wypożyczalnia międzybiblioteczna w Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Zgorzelcu realizuje dla bibliotek krajowych zamówienia na zbiory dostępne w Bibliotece.

8. Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:
- książki z księgozbioru podręcznego Czytelni,
- książki rzadkie, trudne do nabycia,
- książki w złym stanie zachowania,
- czasopisma.

9. Zbiory wypożyczane są na okres 1 miesiąca od daty ich otrzymania. Biblioteka zamawiająca jest zobowiązana do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i odpowiada materialnie za powstałe straty.

10. Rewersy nie zrealizowane odsyła się bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny niewykonania zamówienia.

11. Zamówione zbiory przesyłane są do innych bibliotek przesyłkami poleconymi.

§ 25.

Korzystanie z Czytelni 

1. Czytelnia jest dostępna dla osób pragnących korzystać z:
- zbiorów Biblioteki na miejscu,
- komputerów z dostępem do Internetu (w celach edukacyjnych),
- miejsca do nauki i pracy.

2. W Czytelni jednorazowo można korzystać z 10 zamówionych pozycji. Po ich zwrocie można otrzymać kolejne pozycje.

3. Zamówione zbiory Czytelnia rezerwuje przez 4 dni.

4. Po zakończeniu pracy w Czytelni użytkownik zwraca dyżurującemu nauczycielowi bibliotekarzowi udostępnione zbiory.

 

5. Istnieje możliwość wypożyczenia książek z Czytelni. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 7 dni. Za nie zwrócone zbiory z Czytelni pobierana jest opłata wg Załącznika nr 1 - Cennik usług.

Nie wypożycza się encyklopedii, słowników oraz książek posiadających status  egzemplarza Na miejscu.

6. Czytelnik ma prawo prolongować wypożyczone z Czytelni zbiory:

- samodzielnie poprzez swoje konto 

- telefonicznie pod nr 75 77 56 951

- osobiście w Bibliotece

Prolongata książek jest możliwa, jeżeli nie został przekroczony termin oddania książek lub książka nie została zamówiona przez innego użytkownika.

§ 26.

Zagubienie lub zniszczenie książki, płyty CD i DVD, kasety VHS

1. Użytkownik, który zgubił lub zniszczył książkę, płytę CD i DVD, kasetę VHS zobowiązany jest:

- odkupić książkę, płytę CD i DVD, kasetę VHS o tym samym tytule i roku wydania, ewentualnie wydania późniejsze,
lub 

- odkupić inną książkę, płytę CD i DVD, kasetę VHS, odpowiadającą potrzebom Biblioteki o wartości obliczonej wg Załącznika nr 2 - Zasady przeliczania wartości zagubionych lub zniszczonych książek, płyt CD i DVD, kaset VHS,
lub

- zapłacić kwotę odpowiadającą wartości nie zwróconej książki, płyty CD i DVD, kasety VHS obliczonej wg Załącznika nr 2 - Zasady przeliczania wartości zagubionych lub zniszczonych książek, płyt CD i DVD, kaset VHS.

IV PRZEPISY KOŃCOWE

1. Użytkownicy korzystający z usług Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także późniejszych zmian w regulaminie i załącznikach. O zmianach tych są informowani przez pracowników Wypożyczalni podczas odwiedzin oraz na stronie internetowej Biblioteki - www.zgorzelec.dbp.wroc.pl

2. Użytkownicy nie przestrzegający przepisów Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki tracą prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki. Użytkownikom tym przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.

3. Traci moc Regulamin udostępniania zbiorów z dnia 1.04.2014 r.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2017 r.