Podstawa prawna

Podstawa prawna działalności Biblioteki

    • Ustawa z dnia 7 września 1991 O Systemie Oświaty (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.1943 z późniejszymi zmianami).
    • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.1379 z późniejszymi zmianami).
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. poz. 369).
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz.U.2003, nr 89, poz.825).

 

    Biblioteka jest jednostką budżetową Samorządu Województwa Dolnośląskiego i jest finansowana z budżetu Zarządu Województwa Dolnośląskiego.