Alkoholizm nieletnich

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Definicje

 • Alkoholizm - definicja zagadnienia, pochodząca z zasobów Wolnej encyklopedii Wikipedia, wzbogacona informacjami dotyczącymi objawów uzależnienia, powikłań spowodowanych nadużywaniem alkoholu, stadiów choroby alkoholowej oraz leczenia alkoholizmu.
 • Alkoholizm - definicja terminu, zamieszczonego w Encyklopedii PWN wraz z ogólnymi informacjami dotyczącymi rozwoju uzależnienia, objawów zatrucia alkoholowego oraz leczenia alkoholizmu.


Podstawy prawne


Portale, serwisy, fora

 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Serwis państwowej jednostki budżetowej podległej Ministrowi Zdrowia, działającej na mocy art. 3 "Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi", której głównym celem działania jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Na stronie agencji PARPA gromadzone są informacje dotyczące m.in.: aktów prawnych, szkód zdrowotnych, problematyki uzależnienia, lecznictwa odwykowego, współuzależnienia, sytuacji rodzin i dzieci alkoholików, świetlic socjoterapeutycznych, przeciwdziałaniu przemocy, profilaktyki.


Baza bibliograficzna EDUKACJA

 • Alkoholizm a młodzież hasło przedmiotowe odsyłające do zgromadzonego na ten temat zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.
 • Alkoholizm a dziecko hasło przedmiotowe odsyłające do zgromadzonego na ten temat zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.


Multimedia

 • Alkohol i nieletni Prezentacja skierowana do rodziców na temat wpływu alkoholu na organizm człowieka, etapów rozwoju uzależnienia, wpływu środowiska rodzinnego na spożywanie alkoholu przez młodzież oraz innych zagrożeń związanych z nietrzeźwością.
 • Uzależnienia wśród młodzieży – alkoholizm Prezentacja obejmująca swą treścią następujące zagadnienia: etymologia terminu „alkoholizm”, skala zjawiska nadużywania alkoholu przez młodzież w Polsce i w Europie, zagrożenia zdrowotne związane ze spożywaniem alkoholu, skutki społeczne, działalność profilaktyczna w Polsce na przykładzie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, normy prawne dotyczące sprawy alkoholu i młodzieży.
 • Zjawisko spożywania alkoholu przez młodzież Prezentacja zawierająca informacje dotyczące: pojęcia alkoholu, inicjacji alkoholowej młodych ludzi, objawów uzależnienia od alkoholu, wzorów spożywania napojów alkoholowych, skutków spożywania i nadużywania alkoholu, związku nietrzeźwości z kolizją z prawem oraz leczenia uzależnienia.


Książki

 • Młodzież 2016 : raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Raport badania „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież – Młodzież 2016”. Publikacja omawia zagadnienia uporządkowane według następujących rozdziałów: dom rodzinny, rodzice i rówieśnicy w opiniach młodego pokolenia Polaków, warunki materialne młodzieży kończącej szkoły ponadgimnazjalne, szkolne relacje, aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży, młodzież o polityce, demokracji i gospodarce, patriotyzm, nacjonalizm i stosunek do obcych, religijność młodzieży, młodzież i seks, stosunek do aborcji, zainteresowania i aktywność, uczestnictwo w grach o charakterze hazardowym, młodzież a substancje psychoaktywne (w tym m.in. picie alkoholu, piwo, wino, wódka i inne mocne alkohole, upijanie się).


Czasopisma

 • Świat Problemów Miesięcznik tworzony z myślą o osobach zaangażowanych w profilaktykę i pomoc osobom uzależnionym oraz rozwiązywanie problemów uzależnień. Na łamach czasopisma pokazane jest m.in.: jak realizować powierzone gminom zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak stworzyć dobry gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych, jak wygląda polityka wobec alkoholu na wszystkich szczeblach administracyjnych, o czym warto pamiętać, planując działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, jak efektywnie pomagać rodzinom z problemem alkoholowym. Wydawcą miesięcznika jest ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z Warszawy. W celu znalezienia treści dotyczących alkoholizmu nieletnich, konieczne jest wykorzystanie wyszukiwania na stronie www czasopisma.
 • Remedium Profesjonalny miesięcznik, w którym można znaleźć bieżące i aktualne informacje z zakresu nowoczesnej metodologii wychowania i profilaktyki. Czasopismo w przystępny sposób prezentujemy wiedzę z zakresu: pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym, szkolnych programów profilaktycznych, ich opracowywania, ewaluacji i wdrażania, a także badań (polskich i zagranicznych) dotyczących dzieci i młodzieży, edukacji, promocji zdrowia psychicznego i in. Odbiorcami „Remedium” są pracownicy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczych, specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka oraz organizacje pozarządowe i lokalni decydenci. Wydawcą miesięcznika jest ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z Warszawy.


Artykuły

 • Sprawdzanie stanu po użyciu alkoholu oraz stanu nietrzeźwości u nieletnich / Agnieszka Kilińska-Pękacz Artykuł prezentujący analizę regulacji prawnych w zakresie postępowania związanego ze sprawdzaniem stanu po użyciu oraz stanu nietrzeźwości u nieletnich. Autorka stara się odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: jak wyglądają procedury sprawdzania nietrzeźwości u nieletnich oraz kto jest uprawniony do przeprowadzenia tego badania. Rozważania zostały podzielone na te, gdzie nieletni jedynie spożywa alkohol oraz gdy pod wpływem alkoholu dopuszcza się czynu karalnego.
 • Uczniowie pod wpływem alkoholu – jakie kroki powinien podjąć dyrektor / Bożena Winczewska Artykuł zawierający wskazania, jak powinien postąpić dyrektor szkoły, po stwierdzeniu, że uczniowie uczestniczący w dyskotece są pod wpływem alkoholu. W tekście znajdziemy także ogólne omówienie następujących zagadnień: zasady postępowania zawarte w wewnątrzszkolnych dokumentach, diagnozowanie problemów wychowawczych, zakaz spożywania alkoholu w szkołach oraz konsekwencje dla uczniów. Publikacja pochodzi z Portalu Oświatowego, który świadczy kompleksowe wsparcie dla działalności placówek oświatowych, przekazując aktualne informacje o zmianach w przepisach prawnych.
 • Picie alkoholu przez młodzież w kontekście okresu dojrzewania / Joanna Sadowska-Mazuryk, Anna Tomczuk-Ismer, Andrzej Jakubczyk, Marcin Wojnar Celem pracy jest analiza uwarunkowań, rozpowszechnienia (w Polsce oraz na świecie) oraz skutków zachowań ryzykownych podejmowanych przez nastoletnią młodzież na przykładzie spożywania alkoholu. Autorzy dokonali przeglądu prac zarówno polskich, jak i zagranicznych. Omawiając zdrowotne skutki picia, w sposób szczególny uwzględniono prace dotyczące wpływu alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy. Odnosząc się do konsekwencji społecznych, przytoczono prace, które opisują wpływ spożywania alkoholu na wyniki w nauce i przyszłą pracę zawodową. Ponadto analizowano, jak spożywanie alkoholu wpływa na liczbę hospitalizacji młodzieży w stanie intoksykacji, przedstawiono wybrane badania europejskie prezentujące wyniki na przestrzeni wielu lat.
 • Samoocena a postawy młodzieży wobec zjawiska alkoholizmu / Edyta Filist Artykuł definiuje pojęcie alkoholizmu, jego konsekwencje oraz czynniki ryzyka nadużywania alkoholu. W treści pojawia się również definicja samooceny oraz czynników ją kształtujących. Omówione zostają cechy osób o niskiej, umiarkowanej i wysokiej samoocenie. Podsumowanie stanowi przegląd badań dotyczących wpływu samooceny młodzieży na zachowania wobec alkoholu.Dostępność sprawdzono: 25 marca 2020 r.