Niepowodzenia szkolne - zagadnienia ogólne: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 23: Linia 23:
 
'''Artykuły'''  
 
'''Artykuły'''  
 
   
 
   
 +
*[http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1674/06--Konsekwencje-niepowodzen-edukacyjnych--Czekaj--Lukasik.pdf?sequence=1&isAllowed=y  Konsekwencje niepowodzeń edukacyjnych / Anna Czekaj, Joanna M. Łukasik] ''Omówienie społeczno-ekonomicznych oraz psychologiczno-pedagogicznych (indywidualnych) konsekwencji niepowodzeń szkolnych uczniów. W treści przestawiono również dane statystyczne obrazujące skalę omawianego zjawiska w Polsce i Europie oraz wskazanie na możliwe kierunki zmiany.''
 +
 +
*[http://www.edukator.org.pl/2003b/szkolne/praca.doc Niepowodzenia szkolne uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Oprac. Lucyna Stec] ''W treści omówiono przyczyny i rodzaje niepowodzeń szkolnych oraz metody i środki zapobiegania trudnościom i niepowodzeniom i likwidowanie ich.''
 +
 
*[http://www.sp1.info.elblag.pl/media/pliki/Dziecko_z_niepowodzeniami_szkolnymi.pdf Dziecko z niepowodzeniami szkolnymi w grupie rówieśniczej / Wioletta Szulaczuk, Anna Skuzińska] ''Tekst pochyłą czcionką''Przedstawienie badania dotyczącego społecznych i psychologicznych korelatów niepowodzeń  szkolnych. W badaniu zastosowano metodę socjometryczną oraz badanie kwestionariuszowe. Przedstawione dane mogą być przydatne w praktyce wychowawczej.   
 
*[http://www.sp1.info.elblag.pl/media/pliki/Dziecko_z_niepowodzeniami_szkolnymi.pdf Dziecko z niepowodzeniami szkolnymi w grupie rówieśniczej / Wioletta Szulaczuk, Anna Skuzińska] ''Tekst pochyłą czcionką''Przedstawienie badania dotyczącego społecznych i psychologicznych korelatów niepowodzeń  szkolnych. W badaniu zastosowano metodę socjometryczną oraz badanie kwestionariuszowe. Przedstawione dane mogą być przydatne w praktyce wychowawczej.   
  
Linia 94: Linia 98:
  
  
'''Zestawienia bibliograficzne'''
 
 
*[https://krosno.pbw.org.pl/zestawienia-bibliograficzne-2,76/niepowodzenia-szkolne,10143 Niepowodzenia szkolne / Małgorzata Tajak] ''Zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych i ciągłych za lata 2010-2018.''
 
 
*[http://www.bptorun.edu.pl/index.php?art_id=79 Niepowodzenia szkolne] ''Zestawienie bibliograficzne wydawnictwa zwartych i artykułów z czasopism przygotowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. Gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu.''
 
 
*[http://pedagogiczna.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Niepowodzenia-szkolne.pdf Niepowodzenia szkolne - przyczyny, zapobieganie i zwalczanie : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Oprac. Dagmara Roszkowska] ''Zestawienie sporządzone na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, zawiera wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism z lat 1989-2005.''
 
 
*[http://ftp.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz/doc/zestawienia/nieposzk.doc Niepowodzenia szkolne : zestawienie bibliograficzne / Oprac. J. Światek-Gruszka] ''Zestawienie wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism w wyborze.''
 
 
*[http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/pliki/file/niepowodzenia%20szkolne.pdf Niepowodzenia szkolne : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Oprac. Anna Morszczyzna] ''Obszerne zestawienie wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism za lata 19984-2004.''
 
 
*[http://www.womgorz.edu.pl/files/File/Biblioteka/niepowodzenia_szkolne.doc Niepowodzenia szkolne : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2006 / Monika Panek] ''Zestawienie druków zwartych i artykułów z czasopism opublikowane na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, uwzględnia zbiory dostępne w Bibliotece Pedagogicznej WOM.''
 
  
| stopka=20 maja 2019 r.
+
| stopka=28 maja 2019 r.
 
}}
 
}}

Wersja z 13:20, 28 maj 2019


Programy, podręczniki
 • Akademia Przyszłości. System motywatorów zmiany Akademia Przyszłości to ogólnopolski program Stowarzyszenia WIOSNA, który powoduje, że dzieci stopniowo pokonują porażki i zaczynają osiągać sukcesy w życiu. Jest to możliwe dzięki unikalnej i innowacyjnej metodologii - Systemowi Motywatorów Zmiany. Przedstawienie czym w praktyce jest System Motywatorów Zmiany, jego elementów i zasad.
 • Program pracy z uczniem słabym Program zawiera charakterystykę słabego ucznia, cele i działania podejmowane w ramach pracy z uczniem słabym, realizację zamierzonych celów w ramach przedmiotów ogólnokształcących (na lekcjach i poza lekcjami).


Multimedia

 • Niepowodzenia szkolne / Oprac. Monika Haligowska Prezentacja slideshare porządkująca wiedzę na temat niepowodzeń szkolnych. Przedstawia przyczyny, fazy powstawania, diagnozę, działania zaradcze, wskaźniki i formy pomocy dzieciom u których występują niepowodzenia szkolne.
 • Przyczyny niepowodzeń szkolnych / Ewa Adamczyk Krótka prezentacja multimedialna dla rodziców - porady co mogą zrobić, aby dziecko uniknęło trudności w nauce. Autorka wskazuje ponadto podstawowe grupy niepowodzeń, skutki ich pojawienia się oraz sposoby wykluczenia niektórych przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci.


Artykuły

 • Konsekwencje niepowodzeń edukacyjnych / Anna Czekaj, Joanna M. Łukasik Omówienie społeczno-ekonomicznych oraz psychologiczno-pedagogicznych (indywidualnych) konsekwencji niepowodzeń szkolnych uczniów. W treści przestawiono również dane statystyczne obrazujące skalę omawianego zjawiska w Polsce i Europie oraz wskazanie na możliwe kierunki zmiany.
 • Zróżnicowany obraz dziecka z trudnościami w uczeniu się i rodzicielskiej pomocy / Leokadia Wiatrowska Znaczenie rodziny w osiągnięciach edukacyjnych uczniów. Omówiono strategie pracy rodziców z dzieckiem, symptomy trudności i największe problemy w samodzielnym uczeniu się dzieci - na podstawie własnych badań autorki przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego (ankieta) oraz wywiadu z niektórymi rodzicami. Badaniem objęto 180 rodziców dzieci wykazujących problemy z nauką, z różnych przedmiotów (województwo opolskie).
 • Fazy niepowodzeń szkolnych / Teresa Duda Omówienie symptomów wczesnych trudności uczniów w nauce i etapów rozwoju niepowodzenia szkolnego ucznia (fazy rozwoju niepowodzenia wg Czesława Kupisiewicza).
 • Niektóre sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym / Oprac. Maria Mielczarek, Iwona Tomaszewska Podstawowe środki zapobiegania i przezwyciężania powstawaniu szkolnych niepowodzeń w nauce w pracy nauczyciela. Zadania profilaktyki pedagogicznej (nauczanie problemowe i nauczanie grupowe oraz inne aktywizujące metody nauczania), diagnozy pedagogicznej (poznawania uczniów oraz kontrola i ocena wyników nauczania), terapii pedagogicznej - poprzez wyrównywanie wykrytych zaległości w zakresie opanowania przez uczniów materiału programowego (zajęcia indywidualne i grupowe).
 • Niepowodzenia dzieci w nauce szkolnej / Oprac. Grażyna Anna Kuciapińska Definicja niepowodzeń szkolnych. Społeczno-ekonomiczne i biopsychiczne przyczyny ich powstawania. Trudności w uczeniu uwarunkowane zaburzeniami percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej oraz percepcji słuchowej. Wskazówki do pracy z dzieckiem dyslektycznym. Reedukacja dzieci z niezręcznością ruchową całego ciała i niezręcznością manualną. Ćwiczenia zwalniające napięcie stawowo-mięśniowe ułatwiające naukę pisania. Pedagogiczne przyczyny niepowodzeń szkolnych. Skutki niepowodzeń szkolnych.
 • Niepowodzenia szkolne i ich uwarunkowania / Danuta Słodownik Czym jest niepowodzenie szkolne ? Publikacja prezentuje pojęcie niepowodzeń i trudności w nauce, przyczyny ich powstawania. Niepowodzenia jawne i ukryte. Niepowodzenie szkolne w teorii pedagogicznej m. in. według H. Spionek, J. Konopnickiego. Czynniki mające wpływ na niepowodzenia szkolne.
 • Niepowodzenia szkolne - ich przyczyny, skutki i zapobieganie / Oprac. Barbara Czarny Publikacja nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim. Tekst dotyczy niepowodzeń najczęściej spotykanych w praktyce szkolnej, np. niepowodzenia zależne od ucznia, nauczyciela, wybranego programu nauczania, od stosowanych przez nauczyciela form, metod i środków realizacji programu (np. nieodpowiednie podręczniki). Omówiono również sposoby zapobiegania niepowodzeniom w nauce.
 • Niepowodzenia szkolne uczniów / Oprac. Maria Adamczyk Sukces ucznia a niepowodzenia dydaktyczne i wychowawcze w młodszym wieku szkolnym. Omówienie przyczyn tkwiących w środowisku rodzinnym, szkole oraz w samym uczniu. Bibliografia. Tekst opublikowany na stronie P.S.P. nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.
 • Powodzenia i niepowodzenia szkolne / Małgorzata Ramfeld Omówienie zjawiska niepowodzeń szkolnych wśród uczniów. Artykuł wyjaśnia czym jest powodzenie i niepowodzenie w szkole, jakie są uwarunkowania ich powstawania. Przedstawia czynniki determinujące powstawanie niepowodzeń oraz metody i środki do walki z nimi. Autorka powołuje się w prezentowanym tekście na dostępne na rynku publikacje polskich pedagogów, np. W. Okonia, K. Spionek.
 • Przezwyciężanie trudności w nauce czytania i pisania / Beata Szałkowska Publikacja nauczycielska umieszczona na stronie serwisu Publikacje edukacyjne, dotyczy przezwyciężania trudności uczniów w nauce czytania i pisania. W treści: charakteryzacja zaburzeń występujących u dzieci o różnym stopniu ich nasilenia w przypadku dysleksji, dysortografii i dysgrafii, prezentacja metody postępowania z dzieckiem dyslektycznym oraz ćwiczeń usprawniających. Jako uzupełnienie dodana została literatura przedmiotu niezbędna w pracy z dzieckiem dyslektycznym.
 • Skąd biorą się niepowodzenia szkolne? / Agnieszka Cecerko W tekście przedstawiono w zarysie charakterystykę niepowodzeń szkolnych w uczeniu się oraz przyczyny które mają wpływ na ich powstawanie. Ponadto omówione zostały czynniki: społeczno-ekonomiczne, biologiczno-psychologiczne i pedagogiczne w kontekście trudności w uczeniu się. Omówiono szczegółowo zjawisko niepowodzeń szkolnych w przypadku dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i zahamowanych oraz znaczenie i wpływ niewłaściwych oddziaływań dydaktycznych.Dostępność sprawdzono: 28 maja 2019 r.