Niepowodzenia szkolne - zagadnienia ogólne: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Nie pokazano 20 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 21: Linia 21:
  
  
'''Czasopisma'''
+
'''Artykuły'''
 +
 +
*[http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1674/06--Konsekwencje-niepowodzen-edukacyjnych--Czekaj--Lukasik.pdf?sequence=1&isAllowed=y  Konsekwencje niepowodzeń edukacyjnych / Anna Czekaj, Joanna M. Łukasik] ''Omówienie społeczno-ekonomicznych oraz psychologiczno-pedagogicznych (indywidualnych) konsekwencji niepowodzeń szkolnych uczniów. W treści przestawiono również dane statystyczne obrazujące skalę omawianego zjawiska w Polsce i Europie oraz wskazanie na możliwe kierunki zmiany.''  
  
*[http://www.wszechnicapolska.edu.pl/files/2514/2970/7516/pedagogika_tekst_1.pdf Zeszyty Naukowe - Pedagogika / pod red. Genowefy Pańtak i Ewy Słodownik-Rycaj] ''Trudności szkolne dziecka - wybrane zagadnienia - to monografia powstała w wyniku zainteresowania Katedry Pedagogiki Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie problematyką szeroko rozumianych trudności szkolnych, zwłaszcza możliwości i sposobów ich rozwiązywania w obecnej rzeczywistości szkolnej. Zawiera wybór artykułów i opracowań na ten temat, które były prezentowane na ogólnouczelnianej konferencji w dniu 8 maja 2014 roku.''
+
*[http://www.edukator.org.pl/2003b/szkolne/praca.doc Niepowodzenia szkolne uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Oprac. Lucyna Stec] ''W treści omówiono przyczyny i rodzaje niepowodzeń szkolnych oraz metody i środki zapobiegania trudnościom i niepowodzeniom i likwidowanie ich.''
  
 +
*[http://www.sp1.info.elblag.pl/media/pliki/Dziecko_z_niepowodzeniami_szkolnymi.pdf Dziecko z niepowodzeniami szkolnymi w grupie rówieśniczej / Wioletta Szulaczuk, Anna Skuzińska] ''Tekst pochyłą czcionką''Przedstawienie badania dotyczącego społecznych i psychologicznych korelatów niepowodzeń  szkolnych. W badaniu zastosowano metodę socjometryczną oraz badanie kwestionariuszowe. Przedstawione dane mogą być przydatne w praktyce wychowawczej. 
 +
 +
*[http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f420dd11-edf5-4a36-931f-5bbc6724b51c/c/Tom_008_Art_011_Leokadia_WIATROWSKA.pdf Zróżnicowany obraz dziecka z trudnościami w uczeniu się i rodzicielskiej pomocy / Leokadia Wiatrowska] ''Znaczenie rodziny w osiągnięciach edukacyjnych uczniów. Omówiono strategie pracy rodziców z dzieckiem, symptomy trudności i największe problemy w samodzielnym uczeniu się dzieci - na podstawie własnych badań autorki przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego (ankieta) oraz wywiadu z niektórymi rodzicami. Badaniem objęto  180  rodziców  dzieci  wykazujących  problemy  z  nauką,  z  różnych  przedmiotów (województwo opolskie).''
 +
 +
*[http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1674/06--Konsekwencje-niepowodzen-edukacyjnych--Czekaj--Lukasik.pdf?sequence=1&isAllowed=y Konsekwencje niepowodzeń edukacyjnych / Anna Czekaj, Joanna M. Łukasik] ''Społeczne, ekonomiczne oraz psychologiczno-pedagogiczne konsekwencje niepowodzeń szkolnych uczniów. Konsekwencje przedwczesnego przerwania nauki szkolnej. Dane statystyczne obrazujące skalę zjawiska w Polsce i Europie.'' 
  
'''Artykuły'''
 
 
 
*[http://www.faveo.poh.pl/sp/publi/jak1.pdf Jak pomóc uczniowi z trudnościami w nauce? : (przyczyny trudności, skutki, formy pomocy uczniowi) / Oprac. Honorata Baranowska] ''Trudności dzieci młodszych w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych, czyli nauki czytania i pisania.''
 
*[http://www.faveo.poh.pl/sp/publi/jak1.pdf Jak pomóc uczniowi z trudnościami w nauce? : (przyczyny trudności, skutki, formy pomocy uczniowi) / Oprac. Honorata Baranowska] ''Trudności dzieci młodszych w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych, czyli nauki czytania i pisania.''
  
Linia 37: Linia 42:
  
 
*[http://profesor.pl/publikacja,15558,Referaty,Niektore-sposoby-zapobiegania-niepowodzeniom-szkolnym Niektóre sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym / Oprac. Maria Mielczarek, Iwona Tomaszewska] ''Podstawowe środki zapobiegania i przezwyciężania powstawaniu szkolnych niepowodzeń w nauce w pracy nauczyciela. Zadania profilaktyki pedagogicznej (nauczanie problemowe i nauczanie grupowe oraz inne aktywizujące metody nauczania), diagnozy pedagogicznej (poznawania uczniów oraz kontrola i ocena wyników nauczania), terapii pedagogicznej - poprzez wyrównywanie wykrytych zaległości w zakresie opanowania przez uczniów materiału programowego (zajęcia indywidualne i grupowe).''
 
*[http://profesor.pl/publikacja,15558,Referaty,Niektore-sposoby-zapobiegania-niepowodzeniom-szkolnym Niektóre sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym / Oprac. Maria Mielczarek, Iwona Tomaszewska] ''Podstawowe środki zapobiegania i przezwyciężania powstawaniu szkolnych niepowodzeń w nauce w pracy nauczyciela. Zadania profilaktyki pedagogicznej (nauczanie problemowe i nauczanie grupowe oraz inne aktywizujące metody nauczania), diagnozy pedagogicznej (poznawania uczniów oraz kontrola i ocena wyników nauczania), terapii pedagogicznej - poprzez wyrównywanie wykrytych zaległości w zakresie opanowania przez uczniów materiału programowego (zajęcia indywidualne i grupowe).''
 
*[http://awans.szkola.pl/oficyna/123/SB_Niepowodzenia_dydaktyczne.doc Niepowodzenia dydaktyczne] ''Podział czynników wpływających na niepowodzenia dydaktyczne. Typologia niepowodzeń. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.''
 
  
 
*[http://www.profesor.pl/publikacja,10501,Artykuly,Niepowodzenia-dydaktyczne-uczniow-zadania-pracy-korekcyjnej Niepowodzenia dydaktyczne uczniów - zadania pracy korekcyjnej / Oprac. Małgorzata Walnik] ''Czynniki środowiskowe i zaburzenia rozwojowe (kinestetyczno-ruchowe, mowy i inne) jako przyczyny dydaktycznych niepowodzeń dziecka.''
 
*[http://www.profesor.pl/publikacja,10501,Artykuly,Niepowodzenia-dydaktyczne-uczniow-zadania-pracy-korekcyjnej Niepowodzenia dydaktyczne uczniów - zadania pracy korekcyjnej / Oprac. Małgorzata Walnik] ''Czynniki środowiskowe i zaburzenia rozwojowe (kinestetyczno-ruchowe, mowy i inne) jako przyczyny dydaktycznych niepowodzeń dziecka.''
Linia 63: Linia 66:
  
 
*[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0968 Niepowodzenia szkolne – przyczyny i wpływ na styl życia młodzieży / Oprac. Roman Drożdżowski] ''Wyniki ankiety, która miała na celu wskazanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz ich wpływ na styl życia młodzieży. Ankieta przeprowadzona wśród uczniów różnych typów szkół średnich.''
 
*[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0968 Niepowodzenia szkolne – przyczyny i wpływ na styl życia młodzieży / Oprac. Roman Drożdżowski] ''Wyniki ankiety, która miała na celu wskazanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz ich wpływ na styl życia młodzieży. Ankieta przeprowadzona wśród uczniów różnych typów szkół średnich.''
 
*[http://www.sp2.nowaruda.pl/wp-content/uploads/2013/11/Niepowodzenia_szkolne.pdf Niepowodzenia szkolne uczniów uwarunkowane jego sytuacją rodzinną / Oprac. Ewa Słota] ''W opracowaniu omówione zostały przyczyny niepowodzeń uczniów w nauce, czynniki rodzinne mające wpływ na naukę i funkcjonowanie dziecka w szkole oraz sposoby zapobiegania niepowodzeniom.''
 
  
 
*[http://www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/NN/2012/Niepowodzenia_szkolne.pdf Niepowodzenia szkolne - współczesny problem oświaty? / Marian Mształ] ''Próba odpowiedzi na pytanie czym są niepowodzenia szkolne w oparcu i badania polskich pedagogów w tym zakresie, podział niepowodzeń dydaktycznych, sposoby pomocy uczniom przyzywającym niepowodzenia w szkole.''  
 
*[http://www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/NN/2012/Niepowodzenia_szkolne.pdf Niepowodzenia szkolne - współczesny problem oświaty? / Marian Mształ] ''Próba odpowiedzi na pytanie czym są niepowodzenia szkolne w oparcu i badania polskich pedagogów w tym zakresie, podział niepowodzeń dydaktycznych, sposoby pomocy uczniom przyzywającym niepowodzenia w szkole.''  
Linia 73: Linia 74:
  
 
*[http://www.ppp2zamosc.pl/dat/attach/49_podloze_niepowodzen_szkolnych_uczniow.pdf Podłoże niepowodzeń szkolnych uczniów / Małgorzata Ochniowska] ''Niepowodzenia szkolne skutkiem kompleksowych przyczyn, które decydują o pojawieniu się problemu.''   
 
*[http://www.ppp2zamosc.pl/dat/attach/49_podloze_niepowodzen_szkolnych_uczniow.pdf Podłoże niepowodzeń szkolnych uczniów / Małgorzata Ochniowska] ''Niepowodzenia szkolne skutkiem kompleksowych przyczyn, które decydują o pojawieniu się problemu.''   
 
*[http://pip.uwb.edu.pl/zaklady/karpins.html Podstawowe kierunki pracy naukowo-badawczej / Anna Karpińska] ''Podstawowe założenia pracy naukowo-badawczej profesor dr hab. Anny Karpińskiej, zajmującej się problemem drugoroczności, jako głównej przyczyny trudności szkolnych uczniów. Tekst dotyczy zamierzeń związanych z pracą badawczą i teoretycznymi rozważaniami na temat drugoroczności. Przyjęte założenia naukowo–badawcze to: drugoroczność, pedeutologia, pluralizm, efektywność kształcenia. Publikacja umieszczona została na stronie wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Białostockiego.''
 
  
 
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-4676-powodzenia-i-niepowodzenia-dydaktyczne.php Powodzenia i niepowodzenia dydaktyczne / Adriana Piliszko] ''Czynniki wpływające na powodzenia i niepowodzenia uczniów w nauce i pojawiające się wśród nich trudności wychowawcze. Etapy narastania niepowodzeń.''   
 
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-4676-powodzenia-i-niepowodzenia-dydaktyczne.php Powodzenia i niepowodzenia dydaktyczne / Adriana Piliszko] ''Czynniki wpływające na powodzenia i niepowodzenia uczniów w nauce i pojawiające się wśród nich trudności wychowawcze. Etapy narastania niepowodzeń.''   
Linia 83: Linia 82:
  
 
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-2026-przyczyny-niepowodzen-szkolnych.php Przyczyny niepowodzeń szkolnych / Angelika Kawczyńska] ''Pojęcie i klasyfikacja niepowodzeń szkolnych. Przyczyny niepowodzeń w nauce i zapobieganie ich pojawianiu się.''
 
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-2026-przyczyny-niepowodzen-szkolnych.php Przyczyny niepowodzeń szkolnych / Angelika Kawczyńska] ''Pojęcie i klasyfikacja niepowodzeń szkolnych. Przyczyny niepowodzeń w nauce i zapobieganie ich pojawianiu się.''
 
*[http://oda.now.pl/oficyna/publish.php?aut=003&art=003_01 Przyczyny niepowodzeń szkolnych / Elżbieta Kimak] ''Artykuł nauczyciela nauczania zintegrowanego. Przedstawia przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych (klasy 1-3), wpływ predyspozycji psychicznych i zdrowotnych na wyniki w nauce np. zaburzenia koncentracji, nadpobudliwość, wycofanie.''
 
  
 
*[http://www.edukator.org.pl/2003f/przycz/przycz.html Przyczyny niepowodzeń szkolnych dziecka w klasach młodszych / Jolanta Brojakowska, Grażyna Krzebietke] ''Opracowanie dotyczy problemu niepowodzeń szkolnych dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej. W tekście poddano analizie przyczyny powstawania niepowodzeń: uwarunkowania rodzinne, biopsychiczne, dydaktyczne.''
 
*[http://www.edukator.org.pl/2003f/przycz/przycz.html Przyczyny niepowodzeń szkolnych dziecka w klasach młodszych / Jolanta Brojakowska, Grażyna Krzebietke] ''Opracowanie dotyczy problemu niepowodzeń szkolnych dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej. W tekście poddano analizie przyczyny powstawania niepowodzeń: uwarunkowania rodzinne, biopsychiczne, dydaktyczne.''
  
*[http://www.familiachristiana.pl/aktualne-artykuly/507-skad-biora-sie-niepowodzenia-szkolne.html Skąd się biorą niepowodzenia szkolne? / Agnieszka Cecerko] ''W tekście przedstawiono w zarysie charakterystykę niepowodzeń szkolnych w uczeniu się oraz przyczyny które mają wpływ na ich powstawanie. Ponadto omówione zostały czynniki: społeczno-ekonomiczne, biologiczno-psychologiczne i pedagogiczne w kontekście trudności w uczeniu się. Omówiono szczegółowo zjawisko niepowodzeń szkolnych w przypadku dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i zahamowanych oraz znaczenie i wpływ niewłaściwych oddziaływań dydaktycznych.''  
+
*[https://www.deon.pl/inteligentne-zycie/wychowanie-dziecka/art,679,skad-biora-sie-niepowodzenia-szkolne.html Skąd biorą się niepowodzenia szkolne? / Agnieszka Cecerko] ''W tekście przedstawiono w zarysie charakterystykę niepowodzeń szkolnych w uczeniu się oraz przyczyny które mają wpływ na ich powstawanie. Ponadto omówione zostały czynniki: społeczno-ekonomiczne, biologiczno-psychologiczne i pedagogiczne w kontekście trudności w uczeniu się. Omówiono szczegółowo zjawisko niepowodzeń szkolnych w przypadku dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i zahamowanych oraz znaczenie i wpływ niewłaściwych oddziaływań dydaktycznych.''  
  
 
*[http://www.awans.net/strony/dydaktyka/kostrzewa/kostrzewa1.html Skąd się biorą niepowodzenia szkolne i jak można im zapobiegać / Wiesława Kostrzewa] ''Charakterystyka problemu: przyczyny, rodzaje, zapobieganie. Artykuł umieszczony na stronie poświęconej awansowi zawodowemu serwisu oświatowego Awans.net.''
 
*[http://www.awans.net/strony/dydaktyka/kostrzewa/kostrzewa1.html Skąd się biorą niepowodzenia szkolne i jak można im zapobiegać / Wiesława Kostrzewa] ''Charakterystyka problemu: przyczyny, rodzaje, zapobieganie. Artykuł umieszczony na stronie poświęconej awansowi zawodowemu serwisu oświatowego Awans.net.''
Linia 95: Linia 92:
  
 
*[http://www.pg3.radom.pl/rodzice/trudno.doc Trudności i niepowodzenia szkolne spowodowane deficytami parcjalnymi występującymi u dzieci / Oprac. Justyna Dąbrowska] ''Niepowodzenia szkolne dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego, analizy i syntezy wzrokowej, słuchu, lateralizacji.''  
 
*[http://www.pg3.radom.pl/rodzice/trudno.doc Trudności i niepowodzenia szkolne spowodowane deficytami parcjalnymi występującymi u dzieci / Oprac. Justyna Dąbrowska] ''Niepowodzenia szkolne dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego, analizy i syntezy wzrokowej, słuchu, lateralizacji.''  
 
*[http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Resovia_Sacra_Studia_Teologiczno_Filozoficzne_Diecezji_Rzeszowskiej/Resovia_Sacra_Studia_Teologiczno_Filozoficzne_Diecezji_Rzeszowskiej-r1996-t3/Resovia_Sacra_Studia_Teologiczno_Filozoficzne_Diecezji_Rzeszowskiej-r1996-t3-s249-259/Resovia_Sacra_Studia_Teologiczno_Filozoficzne_Diecezji_Rzeszowskiej-r1996-t3-s249-259.pdf Wokół niepowodzeń w nauce szkolnej / Teresa Janicka] ''Przyczyny niepowodzeń ucznia w nauce.''
 
 
*[http://www.edujrinne8.republika.pl/REFERAT.htm Wpływ lateralizacji na naukę czytania i pisania dzieci w młodszym wieku szkolnym / Halina Fundakowska] ''Referat na temat trudności w nauce dzieci lewostronnie zlateralizowanych w nauce czytania i pisania. Etiologia zaburzenia, postępowanie korekcyjno-wychowawcze.''
 
  
 
*[http://www.profesor.pl/mat/pd2/pd2_b_gibasiewicz_030605_2.pdf Wpływ środowiska rodzinnego na niepowodzenia szkolne uczniów – w ujęciu literatury pedagogicznej / Oprac. Beata Gibasiewicz] ''Tekst dotyczy wpływu środowiska rodzinnego na występowanie niepowodzeń szkolnych. Przedstawia pojęcia i klasyfikację niepowodzeń szkolnych oraz przyczyny ich powstawania w rodzinie. Forma publikacji: dokument PDF.''
 
*[http://www.profesor.pl/mat/pd2/pd2_b_gibasiewicz_030605_2.pdf Wpływ środowiska rodzinnego na niepowodzenia szkolne uczniów – w ujęciu literatury pedagogicznej / Oprac. Beata Gibasiewicz] ''Tekst dotyczy wpływu środowiska rodzinnego na występowanie niepowodzeń szkolnych. Przedstawia pojęcia i klasyfikację niepowodzeń szkolnych oraz przyczyny ich powstawania w rodzinie. Forma publikacji: dokument PDF.''
Linia 105: Linia 98:
  
  
'''Zestawienia bibliograficzne'''
 
 
*[http://www.bptorun.edu.pl/index.php?art_id=79 Niepowodzenia szkolne] ''Zestawienie bibliograficzne wydawnictwa zwartych i artykułów z czasopism przygotowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. Gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu.''
 
 
*[http://www.pedagogiczna.edu.pl/zest322.htm Niepowodzenia szkolne - przyczyny, zapobieganie i zwalczanie : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Oprac. Dagmara Roszkowska] ''Zestawienie sporządzone na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, zawiera wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism z lat 1989-2005.''
 
 
*[http://ftp.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz/doc/zestawienia/nieposzk.doc Niepowodzenia szkolne : zestawienie bibliograficzne / Oprac. J. Światek-Gruszka] ''Zestawienie wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism w wyborze.''
 
 
*[http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/pliki/file/niepowodzenia%20szkolne.pdf Niepowodzenia szkolne : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Oprac. Anna Morszczyzna] ''Obszerne zestawienie wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism za lata 19984-2004.''
 
 
*[http://www.womgorz.edu.pl/files/File/Biblioteka/niepowodzenia_szkolne.doc Niepowodzenia szkolne : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2006 / Monika Panek] ''Zestawienie druków zwartych i artykułów z czasopism opublikowane na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, uwzględnia zbiory dostępne w Bibliotece Pedagogicznej WOM.''
 
  
| stopka=30 listopada 2017 r.
+
| stopka=28 maja 2019 r.
 
}}
 
}}

Wersja z 13:20, 28 maj 2019


Programy, podręczniki
 • Akademia Przyszłości. System motywatorów zmiany Akademia Przyszłości to ogólnopolski program Stowarzyszenia WIOSNA, który powoduje, że dzieci stopniowo pokonują porażki i zaczynają osiągać sukcesy w życiu. Jest to możliwe dzięki unikalnej i innowacyjnej metodologii - Systemowi Motywatorów Zmiany. Przedstawienie czym w praktyce jest System Motywatorów Zmiany, jego elementów i zasad.
 • Program pracy z uczniem słabym Program zawiera charakterystykę słabego ucznia, cele i działania podejmowane w ramach pracy z uczniem słabym, realizację zamierzonych celów w ramach przedmiotów ogólnokształcących (na lekcjach i poza lekcjami).


Multimedia

 • Niepowodzenia szkolne / Oprac. Monika Haligowska Prezentacja slideshare porządkująca wiedzę na temat niepowodzeń szkolnych. Przedstawia przyczyny, fazy powstawania, diagnozę, działania zaradcze, wskaźniki i formy pomocy dzieciom u których występują niepowodzenia szkolne.
 • Przyczyny niepowodzeń szkolnych / Ewa Adamczyk Krótka prezentacja multimedialna dla rodziców - porady co mogą zrobić, aby dziecko uniknęło trudności w nauce. Autorka wskazuje ponadto podstawowe grupy niepowodzeń, skutki ich pojawienia się oraz sposoby wykluczenia niektórych przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci.


Artykuły

 • Konsekwencje niepowodzeń edukacyjnych / Anna Czekaj, Joanna M. Łukasik Omówienie społeczno-ekonomicznych oraz psychologiczno-pedagogicznych (indywidualnych) konsekwencji niepowodzeń szkolnych uczniów. W treści przestawiono również dane statystyczne obrazujące skalę omawianego zjawiska w Polsce i Europie oraz wskazanie na możliwe kierunki zmiany.
 • Zróżnicowany obraz dziecka z trudnościami w uczeniu się i rodzicielskiej pomocy / Leokadia Wiatrowska Znaczenie rodziny w osiągnięciach edukacyjnych uczniów. Omówiono strategie pracy rodziców z dzieckiem, symptomy trudności i największe problemy w samodzielnym uczeniu się dzieci - na podstawie własnych badań autorki przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego (ankieta) oraz wywiadu z niektórymi rodzicami. Badaniem objęto 180 rodziców dzieci wykazujących problemy z nauką, z różnych przedmiotów (województwo opolskie).
 • Fazy niepowodzeń szkolnych / Teresa Duda Omówienie symptomów wczesnych trudności uczniów w nauce i etapów rozwoju niepowodzenia szkolnego ucznia (fazy rozwoju niepowodzenia wg Czesława Kupisiewicza).
 • Niektóre sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym / Oprac. Maria Mielczarek, Iwona Tomaszewska Podstawowe środki zapobiegania i przezwyciężania powstawaniu szkolnych niepowodzeń w nauce w pracy nauczyciela. Zadania profilaktyki pedagogicznej (nauczanie problemowe i nauczanie grupowe oraz inne aktywizujące metody nauczania), diagnozy pedagogicznej (poznawania uczniów oraz kontrola i ocena wyników nauczania), terapii pedagogicznej - poprzez wyrównywanie wykrytych zaległości w zakresie opanowania przez uczniów materiału programowego (zajęcia indywidualne i grupowe).
 • Niepowodzenia dzieci w nauce szkolnej / Oprac. Grażyna Anna Kuciapińska Definicja niepowodzeń szkolnych. Społeczno-ekonomiczne i biopsychiczne przyczyny ich powstawania. Trudności w uczeniu uwarunkowane zaburzeniami percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej oraz percepcji słuchowej. Wskazówki do pracy z dzieckiem dyslektycznym. Reedukacja dzieci z niezręcznością ruchową całego ciała i niezręcznością manualną. Ćwiczenia zwalniające napięcie stawowo-mięśniowe ułatwiające naukę pisania. Pedagogiczne przyczyny niepowodzeń szkolnych. Skutki niepowodzeń szkolnych.
 • Niepowodzenia szkolne i ich uwarunkowania / Danuta Słodownik Czym jest niepowodzenie szkolne ? Publikacja prezentuje pojęcie niepowodzeń i trudności w nauce, przyczyny ich powstawania. Niepowodzenia jawne i ukryte. Niepowodzenie szkolne w teorii pedagogicznej m. in. według H. Spionek, J. Konopnickiego. Czynniki mające wpływ na niepowodzenia szkolne.
 • Niepowodzenia szkolne - ich przyczyny, skutki i zapobieganie / Oprac. Barbara Czarny Publikacja nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim. Tekst dotyczy niepowodzeń najczęściej spotykanych w praktyce szkolnej, np. niepowodzenia zależne od ucznia, nauczyciela, wybranego programu nauczania, od stosowanych przez nauczyciela form, metod i środków realizacji programu (np. nieodpowiednie podręczniki). Omówiono również sposoby zapobiegania niepowodzeniom w nauce.
 • Niepowodzenia szkolne uczniów / Oprac. Maria Adamczyk Sukces ucznia a niepowodzenia dydaktyczne i wychowawcze w młodszym wieku szkolnym. Omówienie przyczyn tkwiących w środowisku rodzinnym, szkole oraz w samym uczniu. Bibliografia. Tekst opublikowany na stronie P.S.P. nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.
 • Powodzenia i niepowodzenia szkolne / Małgorzata Ramfeld Omówienie zjawiska niepowodzeń szkolnych wśród uczniów. Artykuł wyjaśnia czym jest powodzenie i niepowodzenie w szkole, jakie są uwarunkowania ich powstawania. Przedstawia czynniki determinujące powstawanie niepowodzeń oraz metody i środki do walki z nimi. Autorka powołuje się w prezentowanym tekście na dostępne na rynku publikacje polskich pedagogów, np. W. Okonia, K. Spionek.
 • Przezwyciężanie trudności w nauce czytania i pisania / Beata Szałkowska Publikacja nauczycielska umieszczona na stronie serwisu Publikacje edukacyjne, dotyczy przezwyciężania trudności uczniów w nauce czytania i pisania. W treści: charakteryzacja zaburzeń występujących u dzieci o różnym stopniu ich nasilenia w przypadku dysleksji, dysortografii i dysgrafii, prezentacja metody postępowania z dzieckiem dyslektycznym oraz ćwiczeń usprawniających. Jako uzupełnienie dodana została literatura przedmiotu niezbędna w pracy z dzieckiem dyslektycznym.
 • Skąd biorą się niepowodzenia szkolne? / Agnieszka Cecerko W tekście przedstawiono w zarysie charakterystykę niepowodzeń szkolnych w uczeniu się oraz przyczyny które mają wpływ na ich powstawanie. Ponadto omówione zostały czynniki: społeczno-ekonomiczne, biologiczno-psychologiczne i pedagogiczne w kontekście trudności w uczeniu się. Omówiono szczegółowo zjawisko niepowodzeń szkolnych w przypadku dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i zahamowanych oraz znaczenie i wpływ niewłaściwych oddziaływań dydaktycznych.Dostępność sprawdzono: 28 maja 2019 r.