Niepowodzenia szkolne - zagadnienia ogólne

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Programy, podręczniki
 • Akademia Przyszłości. System motywatorów zmiany Akademia Przyszłości to ogólnopolski program Stowarzyszenia WIOSNA, który powoduje, że dzieci stopniowo pokonują porażki i zaczynają osiągać sukcesy w życiu. Jest to możliwe dzięki unikalnej i innowacyjnej metodologii - Systemowi Motywatorów Zmiany. Przedstawienie czym w praktyce jest System Motywatorów Zmiany, jego elementów i zasad.
 • Program pracy z uczniem słabym Program zawiera charakterystykę słabego ucznia, cele i działania podejmowane w ramach pracy z uczniem słabym, realizację zamierzonych celów w ramach przedmiotów ogólnokształcących (na lekcjach i poza lekcjami).


Multimedia

 • Niepowodzenia szkolne / Oprac. Monika Haligowska Prezentacja slideshare porządkująca wiedzę na temat niepowodzeń szkolnych. Przedstawia przyczyny, fazy powstawania, diagnozę, działania zaradcze, wskaźniki i formy pomocy dzieciom u których występują niepowodzenia szkolne.
 • Przyczyny niepowodzeń szkolnych / Ewa Adamczyk Krótka prezentacja multimedialna dla rodziców - porady co mogą zrobić, aby dziecko uniknęło trudności w nauce. Autorka wskazuje ponadto podstawowe grupy niepowodzeń, skutki ich pojawienia się oraz sposoby wykluczenia niektórych przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci.


Artykuły

 • Zróżnicowany obraz dziecka z trudnościami w uczeniu się i rodzicielskiej pomocy / Leokadia Wiatrowska Znaczenie rodziny w osiągnięciach edukacyjnych uczniów. Omówiono strategie pracy rodziców z dzieckiem, symptomy trudności i największe problemy w samodzielnym uczeniu się dzieci - na podstawie własnych badań autorki przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego (ankieta) oraz wywiadu z niektórymi rodzicami. Badaniem objęto 180 rodziców dzieci wykazujących problemy z nauką, z różnych przedmiotów (województwo opolskie).
 • Fazy niepowodzeń szkolnych / Teresa Duda Omówienie symptomów wczesnych trudności uczniów w nauce i etapów rozwoju niepowodzenia szkolnego ucznia (fazy rozwoju niepowodzenia wg Czesława Kupisiewicza).
 • Niektóre sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym / Oprac. Maria Mielczarek, Iwona Tomaszewska Podstawowe środki zapobiegania i przezwyciężania powstawaniu szkolnych niepowodzeń w nauce w pracy nauczyciela. Zadania profilaktyki pedagogicznej (nauczanie problemowe i nauczanie grupowe oraz inne aktywizujące metody nauczania), diagnozy pedagogicznej (poznawania uczniów oraz kontrola i ocena wyników nauczania), terapii pedagogicznej - poprzez wyrównywanie wykrytych zaległości w zakresie opanowania przez uczniów materiału programowego (zajęcia indywidualne i grupowe).
 • Niepowodzenia dzieci w nauce szkolnej / Oprac. Grażyna Anna Kuciapińska Definicja niepowodzeń szkolnych. Społeczno-ekonomiczne i biopsychiczne przyczyny ich powstawania. Trudności w uczeniu uwarunkowane zaburzeniami percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej oraz percepcji słuchowej. Wskazówki do pracy z dzieckiem dyslektycznym. Reedukacja dzieci z niezręcznością ruchową całego ciała i niezręcznością manualną. Ćwiczenia zwalniające napięcie stawowo-mięśniowe ułatwiające naukę pisania. Pedagogiczne przyczyny niepowodzeń szkolnych. Skutki niepowodzeń szkolnych.
 • Niepowodzenia szkolne i ich uwarunkowania / Danuta Słodownik Czym jest niepowodzenie szkolne ? Publikacja prezentuje pojęcie niepowodzeń i trudności w nauce, przyczyny ich powstawania. Niepowodzenia jawne i ukryte. Niepowodzenie szkolne w teorii pedagogicznej m. in. według H. Spionek, J. Konopnickiego. Czynniki mające wpływ na niepowodzenia szkolne.
 • Niepowodzenia szkolne - ich przyczyny, skutki i zapobieganie / Oprac. Barbara Czarny Publikacja nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim. Tekst dotyczy niepowodzeń najczęściej spotykanych w praktyce szkolnej, np. niepowodzenia zależne od ucznia, nauczyciela, wybranego programu nauczania, od stosowanych przez nauczyciela form, metod i środków realizacji programu (np. nieodpowiednie podręczniki). Omówiono również sposoby zapobiegania niepowodzeniom w nauce.
 • Niepowodzenia szkolne uczniów / Oprac. Maria Adamczyk Sukces ucznia a niepowodzenia dydaktyczne i wychowawcze w młodszym wieku szkolnym. Omówienie przyczyn tkwiących w środowisku rodzinnym, szkole oraz w samym uczniu. Bibliografia. Tekst opublikowany na stronie P.S.P. nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.
 • Powodzenia i niepowodzenia szkolne / Małgorzata Ramfeld Omówienie zjawiska niepowodzeń szkolnych wśród uczniów. Artykuł wyjaśnia czym jest powodzenie i niepowodzenie w szkole, jakie są uwarunkowania ich powstawania. Przedstawia czynniki determinujące powstawanie niepowodzeń oraz metody i środki do walki z nimi. Autorka powołuje się w prezentowanym tekście na dostępne na rynku publikacje polskich pedagogów, np. W. Okonia, K. Spionek.
 • Przezwyciężanie trudności w nauce czytania i pisania / Beata Szałkowska Publikacja nauczycielska umieszczona na stronie serwisu Publikacje edukacyjne, dotyczy przezwyciężania trudności uczniów w nauce czytania i pisania. W treści: charakteryzacja zaburzeń występujących u dzieci o różnym stopniu ich nasilenia w przypadku dysleksji, dysortografii i dysgrafii, prezentacja metody postępowania z dzieckiem dyslektycznym oraz ćwiczeń usprawniających. Jako uzupełnienie dodana została literatura przedmiotu niezbędna w pracy z dzieckiem dyslektycznym.
 • Skąd biorą się niepowodzenia szkolne? / Agnieszka Cecerko W tekście przedstawiono w zarysie charakterystykę niepowodzeń szkolnych w uczeniu się oraz przyczyny które mają wpływ na ich powstawanie. Ponadto omówione zostały czynniki: społeczno-ekonomiczne, biologiczno-psychologiczne i pedagogiczne w kontekście trudności w uczeniu się. Omówiono szczegółowo zjawisko niepowodzeń szkolnych w przypadku dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i zahamowanych oraz znaczenie i wpływ niewłaściwych oddziaływań dydaktycznych.


Zestawienia bibliograficzne

 • Niepowodzenia szkolne Zestawienie bibliograficzne wydawnictwa zwartych i artykułów z czasopism przygotowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. Gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu.Dostępność sprawdzono: 19 marca 2019 r.