Uniwersytety trzeciego wieku

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Definicje


Podstawy prawne


Portale, serwisy, fora

 • Seniorzy.pl.Strona zawiera: Porady dnia, Aktualności Seniora, Zdrowie Seniora, Pasje Seniora etc.
 • Senior.pl. Strona Internetowa dla seniorów - opinie, styl życia, informacje o lekach, finansach, zdrowiu, urodzie, edukacji, aktywności, klubach seniora.

Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie edukacji ekonomicznej seniorów.

ośrodki wsparcia, fundusze dla seniorów, porady prawne, psychologiczne, ekonomiczne, ulgi i prawa seniorów.


EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism

 • Uniwersytety trzeciego wieku wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.


Multimedia


Książki

 • Leksykon gerontologii. Leksykon obejmuje łącznie ponad 1450 haseł rzeczowych, w zdecydowanej większości dotyczących kwestii medycznych, społecznych, ekonomicznych, pedagogicznych, psychologicznych i prawnych. Jest to nowość na polskim rynku wydawniczym - pierwszy na miarę XXI wieku leksykon gerontologii wyrażający indywidualny punkt widzenia Autora. Wśród haseł znajdziemy precyzyjne charakterystyki takich pojęć i określeń, jak np. andropauza, choroba Alzheimera, bezdomność ludzi starszych, gerontologia w internecie. Adresatami publikacji są osoby zainteresowane gerontologią, w szczególności - geriatrzy, gerontopsycholodzy, gerontosocjolodzy, pielęgniarki geriatryczne, pracownicy socjalni, opiekunowie społeczni, studenci kierunków medycznych, społecznych i pedagogicznych.
 • Ludzka starość. Proponowana książka wpisuje się w wielowymiarowe i wieloobszarowe sposoby poznania, poznawania, oglądu i opisu starzenia się i starości. Ma ona charakter interdyscyplinarny, a koncentruje się wokół społecznych teorii starzenia się i starości. Przeprowadzono w niej analizę różnych aspektów starzenia się i starości w perspektywie doświadczania jednostkowego oraz zbiorowego na poziomie indywidualnym i demograficznym, z wieloma odniesieniami do zadań oraz działań z pola polityki społecznej i pracy socjalnej. Umieszczając te rozważania i dociekania w paradygmacie aktywnego starzenia się, nie tylko uwypuklamy zalety, możliwości i potencjalności okresu starości, lecz także nie uciekamy od pokazywania opresyjności starzenia się i starości, ograniczeń i niemożności charakterystycznych dla tego okresu w życiu, a wszystko to w kontekście szeroko i wielopłaszczyznowo ujmowanych uwarunkowań jednostkowych, społecznych, rodzinnych, ekonomicznych, gospodarczych, zdrowotnych, często zawierających się w przedmiocie polityki społecznej.
 • Jak nie nudzić się na emeryturze? Co można robić na emeryturze? Nudzić się i całymi dniami przesiadywać przed telewizorem? A może zajmować się wnukami i pracą w ogrodzie? Autor poradnika "Jak nie nudzić się na emeryturze" postanowił sprzeciwić się tym stereotypom i pokazać jak cieszyć się życiem na emeryturze i jakie możliwości daja Uniwersytety Trzeciego Wieku.
 • Komputer Świat. Biblioteczka dla seniora. Książka napisana przystępnym językiem pomoże poruszać się w świecie cyfrowych plików zdjęciowych, muzycznych i filmowych nawet osobom, które dopiero zaczynają przygodę z komputerem.
 • Wybrane problemy osób starszych. Poradnik pod redakcją Agnieszki Nowickiej to próba zwrócenia uwagi na problemy starszych osób. A te w obliczu starzenia się populacji stają się coraz bardziej istotne społecznie. Trzecia, ostatnia część to przegląd form aktywności dla osób starszych. Przedstawione są tu ulubione zajęcia seniorów, formy spędzania wolnego czasu a także np. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Omówione są tutaj również sprawy związane z opieką, rehabilitacją i terapią seniorów.
 • Edukacja a jakość życia seniorów. Podręcznik ten jest adresowany do nauczycieli, instruktorów, wychowawców,animatorów, pracowników technicznych, kadry zarządzającej i do tych, którzy chcą wiedzieć więcej o zależności pomiędzy jakością życia seniorów i ich edukacją oraz o relacjach z seniorami. Jest on bezpośrednio skierowany do ludzi, którzy tworzą programy edukacyjne dla seniorów. Każdy rozdział zawiera wprowadzenie teoretyczne oraz związane z danym zagadnieniem treści praktyczne, które mają pomóc czytelnikowi zrozumieć i wykorzystać różne działania, doświadczenia itp. we własnej instytucji, a tym samym zwiększyć jakość życia osób uczących się..


Czasopisma


Artykuły

 • Aktywność seniorów sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia się. Starość jest tym etapem w życiu człowieka, który potocznie kojarzy się ze spadkiem sił, zniedołężnieniem, biedą i biernością. Jest to czasami nawet kilkudziesięcioletni okres w życiu, po którym nie ma już następnego, a jego zakończenie stanowi śmierć. Taka perspektywa nie nastraja optymistycznie i wielu seniorów prezentuje postawę pełną zniechęcenia, pesymizmu i niechęci do jakiejkolwiek działalności w starości. Postawa taka jest przejawem niezdrowego podejścia do życia i nieakceptowania siebie samego. Osiągając wiek emerytalny, ma się przed sobą, statystycznie biorąc, jeszcze wiele lat życia wolnego od rygoru obowiązkowej pracy zawodowej, z których można korzystać zgodnie z własnymi preferencjami, zakładając sprzyjające okoliczności. W Polsce w ostatnich czasach wielu seniorów, dysponując wolnym czasem,pragnie go wykorzystać konstruktywnie i skierować swoje siły i możliwości na działanie twórcze, przynoszące pożytek lub choćby zadowolenie. Takie działania są ze wszech miar godne pochwały, przyczyniając się bowiem do zwiększenia aktywności seniorów oraz ich widocznego zaistnienia w przestrzeni społecznej, w pewnym stopniu neutralizują oddziaływanie negatywnego stereotypu starości wśród młodszych członków społeczeństwa.
 • Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Zauważalne od wielu lat starzenie się społeczeństwa polskiego zmusza instytucje państwowe i organizacje samorządowe do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości życia osób w starszym wieku. Do ważniejszych form takiej działalności powinny należeć zadania związane z szeroko rozumianą aktywizacją seniorów i przyszłych seniorów. Celem niniejszej pracy było przedstawienie różnych form aktywności wpływających na proces pomyślnego starzenia. Zwrócono uwagę na fakt, że zwiększenie aktywności osób w starszym wieku zapobiega samotności i izolacji społecznej, a także umożliwia utrzymanie niezależności do późnych lat.
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w edukacji całożyciowej. Zorientowanie życiowo-edukacyjne seniorów w kontekście przemian kultury ponowoczesności. Uniwersytet Trzeciego Wieku determinantą rozwoju poznawczo- -społecznego seniorów. Oblicze Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Pedagogicznym w kontekście edukacji senioralnej w świetle badań własnych.
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja aktywizująca osoby starsze. Możliwości rozwojowe osób starszych. Edukacja przez całe życie. Uniwersytet Trzeciego Wieku – podstawowe założenia organizacyjne. Funkcje uniwersytetów trzeciego wieku. Uczestnicy zajęć organizowanych przez uniwersytety trzeciego wieku. Przykłady polskich uniwersytetów dla seniorów.


Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 07 lipca 2020 r.